Bildet viser kommunedirektøren
Kommunedirektør Håvard Ulfsnes (foto: Knut Andreas Ramsrud, Ringerikes blad)

Kommunedirektør

Håvard Ulfsnes er kommunedirektør i Jevnaker. 
Mobil: 915 17 497
Send e-post

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at organisasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektøren skal påse at sakene som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren skal sammen med kommunalsjefene bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Kommunalsjef Helse og Omsorg

Heidi Elisabeth Lafton er kommunalsjef for Helse og Omsorg. 
Mobil: 477 10 693
Send e-post: Heidi.Lafton@jevnaker.kommune.no

Helse og omsorg har ansvaret for alt helsearbeid i kommunen, som legetjenester, Frisklivssentralen, fysioterapi, psykisk helsevern, hjemmebaserte tjenester og institusjon. NAV hører også inn under Helse og omsorg.

Bildet er et portrett av Anette Juul Pedersen

Kommunalsjef Oppvekst og Kultur

Anette Juul Pedersen er kommunalsjef for Oppvekst og Kultur.
Mobil: 906 54 215
Send e-post

Oppvekst og Kultur omfatter tjenestene barnehage, grunnskole, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, familieteam, LOS, PPT, logoped, ressursteam for førskolebarn, kultur, kulturskole, bibliotek og frivillighetssentral.

Bildet er et portrett av Gry B Munkerud

Kommunalsjef Plan og Samfunn

Gry B. Munkerud er kommunalsjef for Plan og Samfunn.
Mobil: 926 98 376
Send e-post

Plan og samfunn omfatter områdene plan, byggesak, delesak, kart og oppmåling, miljø, vei, vann og avløp, eiendomsdrift og forvaltning av kommunale bygg samt brann og redning. 

Bildet er et portrett av Ragnhild Collett-Hanssen

Kommunalsjef Sentraladministrasjonen

Ragnhild Collet-Hanssen er kommunalsjef for Sentraladministrasjonen i Jevnaker kommune.
Mobil: 936 88 603
Send e-post

Kommunens fellesfunksjoner som IKT, lønn, økonomi, servicetorg, post, arkiv, informasjon og politisk sekretariat er samlet i sentraladministrasjonen.

Organisasjonskart Jevnaker kommune

Jevnaker kommune har organisert tjenestene sine i tre hovedområder: Oppvekst, Helse og omsorg, Plan og samfunn. 

orgkart jevnaker kommune