Variert næring

Regionalt er det svært variert næring fra høyteknologi og flyplass på Eggemoen, grus, pukk, betong industri på i Ringerike, Universitet, sykehus og kartverk, videreforedling av skog og bioprodukter, viktige turist og opplevelsesaktører m.m.  Avstanden til Oslo og store statlige investeringer i vei og bane skaper store forventinger til vekst innenfor disse næringer.

Historisk industri ble turistmagnet

Jevnaker er opprinnelig et gammelt industrisamfunn der Randsfjorden var transportåren for råstoff til industrien.

Ved Hadeland Glassverk (HG) er det blitt produsert glass siden 1762.  Før var Glassverket en betydelig industribedrift i Norge med mange ansatte.  Nå er HG et svært viktig opplevelsessted for industritradisjoner og historie, men også et sted for kunst, handel og opplevelse.

Kistefos var fra 1800 tallet en betydelig treforedlingsbedrift i Østlandsområdet.  Med Bergerfoss som kraftforsyning og Randsfjorden til tilgang på tømmer var det arbeidsplass for svært mange

Kistefos vises ennå som en identisk treforedlingsbedrift.  I tillegg er det Norges største skulpturpark med årlige kunstutstillinger.  The Twist , som ble bygget i 2019 er verdenskjent med sitt spesielle arkitektoniske utrykk. 

Nå er Hadeland Glassverk og Kistfos postindustriell  industri, men fremstår i dag som en svært viktig næring i Jevnaker som store turistattraksjoner.

Bergermoen

På Bergermoen er det etablert mye mekanisk industri, som leverer produkter til annen industri og kraftproduksjon.