Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Betalingssatser og gebyrer 2024

1. Sammendrag

I statsbudsjettet er det fastsatt en samlet pris- og lønnsvekst på 4,3% (deflator). Noen av satsene for 2024 er justert i tråd med deflator mens noen er beholdt på samme nivå som i 2023. I de tilfeller det er foretatt andre justeringer er det kommentert under.

Makspris for hel barnehageplass er i henhold til statsbudsjettetendret til kr 3000 per måned fra 01.01.2023. Det er varslet at maksprisen for en barnehageplass skal endres fra 01.08.2024.

Betalingssatsene for skolefritidsordningen er endret etter utregning etter selvkostprinsippet.

Betalingssatsene for pleie- og omsorgstjenester er justert med deflator. Betalingsordningen for hjemmetjenester baserer seg på en timespris tilsvarende selvkost. Statlige satser for korttidsopphold og hjemmehjelp for brukere med nettoinntekt under 2G justeres ihht «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester».

Sosialhjelpssatsene i Jevnaker kommune følger statens anbefalte satser for 2024.

Gebyrsatsene for plan, byggesak og oppmåling er på samme nivå som i 2023.

For 2024 vil eiendomsskatt forbli uendret, med en promille på 2,8 og bunndrag på kr 400 000.

Gebyrer for vann og avløp er i 2024 endret i tråd med retningslinjer for beregning av selvkost.

Renovasjonsgebyreter endreti tråd med retningslinjer for beregning av selvkost.

Betalingssatser for leie av idrettshallen og gymsaler er justert med deflator.

Satsene i kulturskolen er på samme nivå som i 2023.

Salgs- og skjenkegebyrene følger endringer i alkoholforskrift av 8.juni 2005 nr 538, sist endret 25.11.2021. Gjeldende fra 01.01.2024.

Fastsettelse av husleie for kommunale boliger er delegert rådmannen. Husleien indeksreguleres etter KPI en gang i året.

2. Barnehager og skolefritidsordning

2.1. Barnehager

Her vises priser og gebyrer for barnehager.

Foreldrebetaling

Betalingssatsene endres i samsvar med statsbudsjettets vedtak om maksimalpris. Maksimalpris for en 100 % plass er pr. 01.01.24 fastsatt til kr 3 000 per måned. Fra 01.08.2024 endres maksimalprisen til kr 2 000 per måned.

100% plass: kr 3 000 i perioden 01.01.-31.07.2024

100% plass: kr 2 000 fra 01.08. 2024

Husstander med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling. Satsen fastsetter etter inntekt.

Når det gjelder redusert betaling, finnes to nasjonale ordninger: 

1. Ingen husholdninger betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Alle husholdninger med en samlet inntekt under kr 550 000 (kr. 366 667 fra 01.08.2024) har krav på redusert foreldrebetaling. Siste skattemelding eller dokumentasjon på inntekt skal ligge til grunn for beregningen. 

 2. Gratis kjernetid i barnehage for husholdninger med en samlet inntekt under 615 590 (20 timer per uke) for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. Ordningene er søknadsbasert og regulert av barnehagelovgivningen og statsbudsjettet.

Søskenmoderasjon

Barn 1: Ingen moderasjon

Barn 2: 30% moderasjon

Barn 3 og ytterligere barn: Gratis

Kostpenger

Plass størrelse i %2023
100%kr 363

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Satser til bruk ved fakturering av kommuner ved kjøp av spesialpedagogiske tjenester.

Spesialpedagog i barnehagen per time: kr 597,-

Fagarbeider/assistent i barnehagen per time: kr 361,-

2.2. Skolefritidsordningen

Foreldrebetaling

Betalingssatsene er endret i samsvar med en deflator på 4,3 % fra 01.01.2024.

Nye vedtekter for skolefritidsordninger i Jevnaker kommune vedtatt k-sak 108/23, 23.11.2023. Gjeldende fra 01.01.2024.

Alle 1. og 2. klassinger har rett til gratis SFO i 12 timer per uke fra høsten 2023.

Foreldrebetaling faktureres 10 mnd., i perioden september–juni. Ferietilbudene faktureres måneden etter det aktuelle ferietilbudet.

 

Antall ukentlige økterPris per måned
1kr 267
2kr 534
3kr 801
4kr 1 068
5kr 1 335
6kr 1 602
7kr 1 869
8kr 2 136
9kr 2 403
10kr 2 670
11kr 2 937
12kr 3 204
13kr 3 471
1) Ekstraøktkr 120
2) Hel dag i feriekr 300
Pris utregnet etter betaling 10 måneder/38 uker.Priser for kjøp av enkeltøkter og dagsplass

Leksehjelp i SFO-tiden gir ikke fratrekk i foreldrebetalingen.

Søskenmoderasjon

Barn 1: Ingen moderasjon

Barn 2: 30% moderasjon

Barn 3 og ytterligere barn: Gratis

Redusert foreldrebetaling

Fra 1.august 2021 har Stortinget bestemt at:
Husholdninger med elever på 1-4. trinn skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin for en plass i skolefritidsordningen. Siste skattemelding eller annen dokumentasjon på inntekt skal ligge til grunn for beregningen.
 
Ordningene er søknadsbasert og regulert av opplæringsloven og statsbudsjettet.
 
Fra 01.08.23 er det vedtatt endring slik at:  
Alle 1. og 2. klassinger har rett til gratis SFO i 12 timer pr. uke. Dette gjelder også for ferietilbudet. 

Betaling for måltider i SFO

Antall ukentlige økterPris per måned
1 dagkr 60
2 dagerkr 120
3 dagerkr 180
4 dagerkr 240
5 dagerkr 300

Pris er utregnet etter betaling 10 måneder/38 uker.

2.3 Grunnskolesatser

Til bruk ved fakturering ved kjøp av skoleplass i Jevnaker kommune.

Grunnskolesats beregnes ut ifra siste års KOSTRA tall – netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år.

Spesialundervisning beregnes ut ifra lønnsnivået til pedagog- og assistent/fagarbeider per 01.05 årlig.

Grunnskolesats2023
Spesialundervisningkr 134 615
Pedagog på barnetrinnkr 1 133
Pedagog på ungdomstrinnkr 1 1322
Fagarbeider/assistenttimer barne- og ungdomstrinnkr 447
Miljøveilederkr 521

 

3. Pleie- og omsorgstjenester

Betalingssatsene for pleie- og omsorgstjenestene baserer seg på reelt kostnadsnivå på de ulike tjenestene.

Statlige satser som er regulert i Forskrift om egenandel for kommunal helse- og omsorgstjenester 16.12.11 nr. 1349, sist endret 21.12.2022.

3.1 Hjemmehjelp

Hjemmehjelp, enkeltoppdrag og kortvarige oppdrag

Betalingsordningen for hjemmetjenester baserer seg på en timepris tilsvarende selvkost.

Enkeltoppdrag og kortvarige oppdrag2024
Betales per time selvkostkr 388
Inntil 2 Gkr 230

Hjemmehjelp, betalingssatser

For hjemmehjelp gjelder maksimumssatser gradert etter brukernes inntekt, det vil si husstandens samlede netto inntekt før særfradrag ved siste skatteligning. Graderingen er delt inn i tre grupper.

 

InntektPris per time/per måned
0-2 Gkr 230 per måned
2-3 Gkr 388, maks 3,5 timer / kr 1 358 per måned
3-4 G kr 388, maks 6 timer / kr 2 328 per måned
4 G og høyerekr 388, maks 9 timer / kr 3 492 per måned

3.2 Frokost eller middag m/suppe/dessert – servert i kantina eller tilkjørt

Dette er en abonnementsordning hvor brukeren betaler for antall frokoster eller middager som er bestilt per måned.

Mandag-søndag2024
Per middag (dagens middag)kr 108
Abonnementspris (maks 26 middager)kr 2 812
Per middag (liten porsjon)kr 69
Abonnementspris (maks 26 middager)kr 1 800
Per frokost kr 49
Abonnement frokost (maks 26 frokoster) kr 1 265

3.3 Trygghetsalarm

Dersom smykke til trygghetsalarm mistes betales nytt smykke til selvkost.

Trygghetsalarm2024
Service og nøkkelboks per månedkr 406
Leie av nøkkelboks per månedkr 71

 

3.4 Dagsenter

Dagsenter per dagkr 209
Dagsenter - demente per dag, inkludert frokostkr 253

 

3.5 Diverse

Tøyvask

Tøyvask per kgkr 80

3.6 Rehabilitering / korttidsopphold

I forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er egenandelens størrelse ved korttidsopphold fastsatt til kr 193 per døgn uavhengig av inntekt.

Egenandelen for dag-/nattopphold ved bo-/og aktivitetssentra fastsettes uavhengig av inntekt. Satsene endres i takt med sentrale forskrifter.

Rehabilitering / korttidsopphold per døgn
(Etter 60 dager betaler klienten som permanent innlagt) 
kr 193
Dag/natt-plasskr 110

 

3.7 Langtidsopphold i institusjon

Langtidsopphold i institusjon beregnes i henhold til forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Med hjemmel i forskrift (§3) fastsettes egenbetaling for brukere på langtidsopphold til inntil 75 % av brukerens inntekt, fratrukket et fribeløp per år, der inntekten ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp. 

Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. 

Dersom man har bolig blir dokumenterte boligutgiftene fratrukket i beregningsgrunnlaget i inntil 6 måneder med maksgrense fastsatt til kr 3 500 per måned. 

Har beboer hjemmeboende ektefelle blir boutgiftene fordelt likt, slik at maksgrense blir kr 1 750. Fradraget gjelder da så lenge ektefellen er hjemmeboende. 

Maksimal egenandel for langtidsopphold per måned kr 25 000. 

3.8 Forebyggende helse

Kjøp av krykker, per par – kontakt Servicetorgetkr 300
Ispigger, per par – kontakt Servicetorgetkr 260
Doppsko, per par – kontakt Servicetorgetkr 130

4. Sosialhjelpsnorm

Sosialhjelpsnorm

Sosialhjelpssatsene i Jevnaker følger statens anbefalte satser også i 2024. Jfr. Arbeids- og sosialdepartementets rundskriv – Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad.

 

2024

Enslige7 850 kr
Ektepar/samboere13 100 kr
Personer i bofellesskap6 600 kr
Barn 0–5 år3 850 kr
Barn 6–10 år3 950 kr
Barn 11–17 år5 150 kr

 

5. Gebyrer for plan, byggesak og oppmåling

Byggesak

Boliger/fritidsboliger

 2024
Nybygg av boligbygg, 1. boenhet kr 24 000
Sekundærleilighet under 50 m2kr 10 080
Tillegg per boenhet utover den første til og med femte boenhetkr 10 080
Fra og med sjette boenhetkr  7 560
Nybygg av frittliggende garasjer, uthus og lignende over 50m2 BRAkr 11 340
Nybygg av frittliggende garasje, uthus og lignende under 50m2 BRAkr 10 080
Frittliggende garasjer, uthus og anneks når dette inngår i byggesak med bolig/hyttekr 5 040
Nybygg fritidsbolig m/ høy standard (med innlagt vann)kr 24 000
Nybygg fritidsbolig m/ lav standard (uten innlagt vann)kr 18 900
Tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg/fritidsbolig inntil 15 m2kr 5 040
Tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg/fritidsbolig inntil 16-50 m2kr 10 080
Tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg/fritidsbolig større enn 50 m2kr 15 120
Tiltak som faller inn under § 20-1.1 g: oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boligkr 12 600

Næring/industri og lignende formål

Nybygg, tilbygg, påbygg og ombygging.

 2024
For alle næringsbygg gis et grunngebyr påkr 10 080
I tillegg gis det et variabelt gebyr for alle bygninger over 50 m2:Tillegg per m2:
For areal mellom 50 og 500m2kr 92
For areal over 500m2kr 41
For ukompliserte råbygg/lagerhaller gis et variabelt gebyr på bygg over 50 m2: 
For areal mellom 50 og 500m2kr 46
For areal over 500m2kr 21
 Fast sum
Plassering av midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anleggkr 8 820

Fasadeendring, vesentlig endring, eller vesentlig reparasjon av tiltak

Fasadeendring, vesentlig endring, eller vesentlig reparasjon av tiltak

 2024
Mindre fasadeendring/mindre vesentlig endring/mindre vesentlig reparasjon kr 3 780
Vesentlig endring eller reparasjonkr 6 300

Bruksendring

 2024
Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel eller omvendtkr 3 780
Dersom bruksendring medfører ny bruksenhet tas et gebyr per ny bruksenhetkr  2 600

Riving

Rivning av tiltak nevnt under § 20-1 bokstav a). (Gjelder også driftsbygninger.)2024
Inntil 50 m2kr 2 520
50 m2 og over kr 7 560
Dersom saken sendes på høring gis et tillegg påkr 3 780

Dispensasjon byggesak

 2024
Dispensasjon fra Plan- og bygningsloven (pbl) m/ forskrifter vegloven.kr 5 040
Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanens arealplan med tilhørende bestemmelser. kr 7 560
Deretter per dispensasjonsforhold i samme sakkr 2 520
Dispensasjon som krever høring etter pbl kap. 19 og/eller politisk behandlingkr 16 380
Deretter per dispensasjonsforhold i samme sakkr 2 520

Driftsbygninger

Tiltak som behandles etter søknad plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 uten ansvarsrett.

 2024

Driftsbygninger i landbruket inntil 1000m2 BRA. pbl § 20-4.

Over 1000m2 BRA behandles tiltaket som søknad med ansvarsrett § 20-1 jf § 20-3 (Næring/industri og lignende formål)

kr 16 380
Tilbygg på driftsbygninger opp til 100 m2kr 6 300

Overtredelsesgebyr

Det gis overtredelsesgebyr for ulovlig byggearbeid etter
plan- og bygningsloven (pbl) § 32-8 og byggesaksforskriften §§ 16-1 og 2.

For merarbeid i saker der arbeidet er påbegynt i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser eller utført i strid med disse er overtredelsesgebyret på tiltakets gebyr x 2.

Andre mindre tiltak

 2024
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, herunder sentralvarmeanlegg, brennere, ildsted (åpent og lukket) pipe og lagertank for olje:  kr 5 040
Oppføring av gjerde, innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning basseng, dam, mur, antennesystem, brygge o.l. Selvstendige tiltak kr 5 040
Vesentlige terrenginngrepkr 11 340
Anlegg av veg eller parkeringsplass  kr 10 080
Arbeid i tilknytning til midlertidige eller transportable konstruksjoner og anlegg etter PBL § 20-1 jkr 3 780
Igangsettingstillatelser i tillegg til rammetillatelse. Tillegg for hver igangsettingstillatelse   kr 6 300
Endring av tillatelse 
Endring som innebærer ny hustype/nytt tiltakkr 24 000
Endrings- eller tilleggsmeldinger til byggesøknadkr   3 780

Oppmåling

Dispensasjon oppmåling

Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (pbl), matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) og jordloven fastsettes som følger:

 2024
Dispensasjon fra pbl m/ forskrifterkr 5 040
Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanens arealplan med tilhørende bestemmelserkr 7 560
Deretter per dispensasjonsforhold i samme sakkr 2 520
Dispensasjon som krever høring etter pbl kap. 9 og/eller politisk behandlingkr 16 380
Deretter per dispensasjonsforhold i samme sakkr 2 520
 

Jordloven

For delingssaker som krever godkjenning etter jordloven, kreves det gebyr fra Landbrukskontoret for Hadeland.

Matrikulering

 2024
Retting og endring av matrikkelen faktureres etter medgått tid per timekr 1 410
 

Fradeling

Plan-og bygningsloven § 20-1 og § 26-1 
Opprettelse av ny grunneiendom og ny anleggseiendom og nytt jordsameie eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste, punktfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring.

 2024
Fradeling av tomt med grense i henhold til godkjent plankr 5 040
Fradeling av tomt utenfor byggesone og i uregulert områdekr 10 080
Fradeling av eksisterende festetomt/punktfeste til egen tomtkr 5 040

5.1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn2024
areal fra 0 – 500 m²kr 16 983
areal fra 501 - 1500 m² kr 19 737
areal fra 1501 - 2000 m² kr 22 491
areal fra 2001 m² – økning per påbegynt 1 da. kr 765
  
Oppretting av punktfeste  
Kartforretning over punktfestekr 12 699
Kontorforretning over punktfestekr 7 803

 

 

 

 
 
 
 
Areal til landbruk og allmennyttig formål for eksempel veigrunn, friområder og lignende belastes med 1/2 av overnevnte gebyrer. 

5.1.2 Oppmåling av eksklusivt uteareal ved seksjonering

Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon2024
areal fra 0 – 250 m² kr 14 076
areal fra 251 – 500 m² kr 16 983
areal fra 501 - økning per påbegynt 50 m² kr 765
  
Per seksjonerte uteareal som føres i matrikkelen. Normalt 2-4 seksjoner per sakkr 1 410

5.1.3 Opprettelse av anleggseiendom og jordsameie

 2024
Gebyret for opprettelse av anleggseiendom og jordsameie faktureres etter medgått tid per timekr 1 410
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid per time.kr 1 410

5.1.4 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 2024
Areal fra 0 – 500 m²kr 17 136
Areal fra 501 – 2000 m²kr 26 469
Areal fra 2001 m² - økning per påbegynt 1000 m² kr 2 295

5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (MUF)

 2024
Gebyr for oppretting av MUFkr 4 896

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning, se punkt «oppretting av matrikkelenhet» og «opprettelse av anleggseiendom og jordsameie».

5.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/2 av gebyrsatsene etter 5.1.1 og 5.1.2 eller etter medgåtte timer.

5.3 Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

 2024
areal fra 0 –150 m²kr 10 557
areal fra 151 –300 m²kr 14 076
areal fra 301 –500 m²kr 16 983

En grensejustering skal ikke redusere eller øke i verdi på noen av de involverte eiendommene med mer enn folketrygdens grunnbeløp. 

For grensejustering til veg-eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde

5.4 Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 2024
areal fra 0 –500 m²kr 19 983
areal fra 501 –1500 m²kr 19 737
areal fra 1501 –2000 m²kr 22 491
areal fra 2001 –økning per påbegynt 1 dakr 765

5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt (koordinator i EUREF/NGO akse 3) ved oppmålingsforretning

 2024
For inntil 6 grensepunkterkr 11 322
For overskytende punkt, per punktkr 765

5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt (ikke i EUREF/NGO akse 4) eller klarlegging av rettigheter

 2024
For inntil 2 punkterkr 14 076
For overskytende grensepunkter, per punktkr 765
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid per timekr 1 410

5.7 Privat grenseavtale

 2024
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengdekr 9 180
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengdekr 765
Billigste alternativ for rekvirent velges. 
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid per timekr 1 410

Seksjonering

5.8.1 Seksjonering av grunneiendom

 2024
Oppretting av 2 seksjonerkr 6 800
Ved oppretting av flere seksjoner av en grunneiendom med samme rekvirent og dato, gjelder følgende tillegg i gebyr: 
3–6 seksjonerkr 4 080
7+ seksjonerkr 2 040

 

 

 
 

5.8.2 Reseksjonering av grunneiendom

 2024
To reseksjoneringerkr 6 800
Ved flere reseksjoneringer av grunneiendom
med samme rekvirent og dato, gjelder følgende tillegg i gebyr:
 
3–6 reseksjoneringer kr 4 080
7+ reseksjoneringerkr 2 040

 

Andre gebyrer ifm. seksjonering

 2024
Timepris for tillegg for befaring ved seksjonering og reseksjonering kr 1 904
Timepris ved uklarheter og mangelfull søknadkr 1 410
Innkreving av tinglysningsgebyr. Tinglysningsgebyret betales til kommunen, som videresender gebyret til Statens kartverk. Gebyret endres i Jevnaker kommune til samme tid som gebyrendringen skjer hos Statens kartverk.Gjeldende
sats

Gebyr ved avslag

50% av gebyret faktureres, tinglysningsgebyret betales ikke

 
Utstedelse av matrikkelbrevkr 230

Utskrift av grunnboka og tinglysningsgebyr fastsettes av Justisdepartementet ved hvert årsskifte. Gebyret betales til kommunen, som videresender gebyret til Statens kartverk. Når det gjelder Statens satser reguleres disse fortløpende ved prisjustering

a. Tinglysingsgebyr
b.Utskrift av grunnboka per dokument

Gjeldende sats

 

Arealplan

6.1.1 Oppstartsgebyr

Gebyr etter forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven gjeldende fra 01.01.18 jf. §2. 

 2024
Gebyr for oppstartsmøte uten politisk behandlingkr 25 080
Gebyr for oppstartsmøte inklusiv politisk behandlingkr 31 920
 

6.1.2 Basisgebyr

Basisgebyr dekker kostnadene frem til saken er å anse som en «offentlig» plansak (når kommunen legger planen frem til offentlig ettersyn). 

 2024
Enkel sakkr 84 360
Mer omfattende sakkr 98 040
Komplisert sakkr 151 620
 

6.1.3 Tillegg for rammeavklaring

Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en «offentlig» plansak, må bruke tid på avklaringer av rammer som er uavklart i forhold til lov, forskrift, overordnet plan eller vedtak gjort i medhold av disse, skal det betales et tilleggsgebyr.

Avklaringsgraden defineres slik:
Enkel sak: Få og små manglende rammeavklaringer i forhold til gjeldende plan(er). (Inntil ett dagsverk).
Mer omfattende sak: I samsvar med overordnet plan, men manglende detaljavklaringer (1–4 dagsverk tilleggsarbeid for kommunen).
Komplisert sak: Forslag i strid med overordnet regelverk, plan eller offentlig vedtak. 

 2024
Enkel sakkr 12 540
Mer omfattende sakkr 25 080
Komplisert sak. Etter medgått tid og sakkyndig bistand. Minstegebyrkr ≥34 200
 

6.1.4 Tillegg for bearbeiding

Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en «offentlig» plansak, må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjon, skal det betales et tilleggsgebyr som angitt i tabellen.

Bearbeidingsgraden defineres slik:

Enkel sak: Noen mindre justeringer må utføres.

Mer omfattende sak: Kommunal bearbeiding av planforslaget som krever 1–4 dagsverk.

Komplisert sak: Stor grad av kommunal bearbeiding av planforslaget kreves.

 2024
Enkel sakkr ≥ 12 540
Mer omfattende sakkr ≥ 25 080
Komplisert sakkr ≥ 34 200
 

Etter medgått tid og sakkyndig bistand. Alle summene er minstegebyr.

6.2 Søknad om endring av godkjent bebyggelses- eller reguleringsplan

Bebyggelses- og reguleringsplan2024
Mindre endringer kr 14 820
  
Vesentlige endringer (saker som må sendes på høring) 
Enkel sak kr 19 380
Mer omfattende sakkr 27 360
Komplisert sakkr 37 620

6.3 Konsekvensutredning etter pbl kap. 14

I de tilfeller hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, betales gebyr etter brukte timeverk (kr 900 per time) og utgifter som kommunen har til sakkyndig bistand. 

 Minstegebyr per utredet forhold:kr 19 380

6.4 Dispensasjoner

 2024
Dispensasjon fra pbl m/forskrifter.kr 3 420
  
Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanens arealplan med tilhørende bestemmelser. kr 9 120
Deretter per dispensasjonsforhold i samme sakkr 3 420
  
Dispensasjon som krever høring etter pbl kap. 19 og/eller politisk behandlingkr 19 380
Deretter per dispensasjonsforhold i samme sakkr 3 420

Miljø – utslippssaker

7.1 7.2 Saksbehandling av utslippssaker

Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen per døgn. 

Søknad om ny utslippstillatelse, og søknad om større endringer av utslippstillatelse, etter §§ 12 og 13 i forurensningsforskriften2024
For anlegg ≤15 PEkr 9 040
For anlegg fra 15 – 50 PEkr 15 820
For anlegg fra 50 – 2000 PEkr 40 680
Søknad om mindre endring av utslippstillatelse 
For anlegg ≤15 PEkr 3 390
For anlegg fra 15 – 50 PEkr 4 520
For anlegg fra 50 – 2000 PEkr 7 910

7.3 Tiltaksplaner forurenset grunn

Gebyr for behandling av tiltaksplaner ved terrenginngrep i forurenset grunn (Jf. forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 nr. 931 § 2-12) belastes etter vanskelighetsgrad.

 2024
Tiltakskategori 1- tiltak av liten vanskelighetsgrad/omfangkr 9 000
Tiltakskategori 2 - tiltak av middels vanskelighetsgrad/omfangkr 27 000
Tiltakskategori 3 - tiltak av vanskelighetsgrad/omfangkr 45 000

 

 

Ved søknad om endring av gitt tillatelse, beregnes 50 % av normalt gebyr. Det tas likevel normalt gebyr hvis endringen fører til at vi må innhente uttalelser eller legge fram saken til politisk behandling.

Delesak

Plan-og bygningsloven § 20-1 og § 26-1

Opprettelse av ny grunneiendom og ny anleggseiendom og nytt jordsameie
eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste, punktfeste som kan gjelde i
mer enn 10 år, eller arealoverføring.

  2023

Fradeling av tomt med grense i henhold til godkjent plan

kr 5 040

Fradeling av tomt utenfor byggesone og i uregulert område

kr 10 080

Fradeling av eksisterende festetomt/punktfeste til egen tomt

kr 5 040

Kart og data

Alminnelige bestemmelser

Gebyr vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1, matrikkelloven §§ 30 og 32 med tilhørende forskrift § 16, eierseksjonslovens § 15, og forurensingsloven med tilhørende forskrift.

§ 1 Virkeområde

Gebyrregulativet gjelder innkreving av gebyrer for dekning av kommunes kostnader til oppgaver som det påhviler kommune å utføre med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), lov om eiendomsregistrering (matrikkeloven), lov om eierseksjonering (eierseksjonsloven) og lov om forurensning (forurensningsloven) med tilhørende forskrifter.

§ 2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjoneringsloven og forurensningsloven med tilhørende forskrifter, skal betale gebyr etter fastsatte satser. Alle gebyrer skal betales etter faktura utsendt av Jevnaker kommune. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

§ 3 Beregningstidspunkt 

Gebyrsatsen beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad eller fullstendig planforslag, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger.

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt 

Gebyret betales for tjenesten som skal utføres, dvs. normalt forskuddsvis. Dersom kommune har en forfalt fordring overfor søker/rekvirent, kan det kreves at gebyret for den nye saken er betalt før behandling av denne blir påbegynt.

a. Byggesaker: Gebyr kan kreves inn før det gis igangsettingstillatelse.

b. Ny matrikkelenhet/seksjonering: Ny eller endret matrikkelenhet/seksjonering/reseksjonering vil bli tilbakeført dersom gebyret ikke blir betalt.

c. Reguleringsplaner og mindre reguleringsendringer: Gebyret må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre endringer før vedtak.

§ 5 Prisregulering 

Satsene blir regulert den 1. januar hvert år i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. Endringer i gebyrsatsene kunngjøres på kommunes hjemmeside. Når det gjelder Statens satser reguleres disse fortløpende ved prisjustering.

§ 6 Timepris 

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte eller beregnes etter medgått tid, fastsettes minimumsgebyret på kr 1 410 per time.

§ 7 Ikke fullført saksbehandling 

Når en tiltakshaver/forslagstiller/rekvirent er årsak til at kommunes saksgang blir avbrutt skal det betales et redusert gebyr. Gebyret tilsvarer 50% av gjeldende satser.

§ 8 Urimelige gebyr 

Det kan søkes om reduksjon av gebyr dersom gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt i saken. Kommunen kan på bakgrunn av en søknad fastsette et lavere gebyr.

§ 9 Klageadgang 

Gebyrfastsettelsen i henhold til gebyrforskriften er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Skjønnsmessig avgjørelser basert på søknad om reduksjon av gebyr etter § 8, kan påklages til fylkesmannen for saker etter gjeldende lovverk.

§ 10 Ulovlig tiltak og pålegg etter plan- og bygningsloven mfl.

Ved saksbehandlingen av ulovlige igangsatte eller utførte tiltak etter pbl § 32, skal det betales etter medgått tid og fastsatte satser i dette regulativet. I tillegg kan kommunen kreve dekning av sine kostnader til sakkyndig bistand.

§ 11 Gebyr for sakkyndig bistand ved gjennomføring av tilsyn

Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 33-1 og § 25-2 andre ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til konsulentutgifter.

§ 12 Avgjørelse eller uttalelse fra andre myndigheter

For innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter plan- og bygningslovens § 21-5, kan det kreves gebyr.

§ 13 Ikrafttredelse

Gebyrregulativet trer i kraft 01.01.2024.

Gebyrsatsene for plan, byggesak og oppmåling er gjennomgått og prisjustert etter selvkostregnskapet. 

6. Kommunale årsgebyrer

6.1 Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:

a) Ny tilknytning av eiendom.
b) Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
c) Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
d) Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
e) Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.

 

 

Tilknytningsgebyr 2024VannAvløp
Per eiendomkr 12 500kr 12 500

Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning.

6.2 Årsgebyr

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt: 

1. Abonnementsgebyr:

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes kapitalkostnader. 

2. Forbruksgebyr: 

Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. Stipulert forbruk beregnes ut ifra bruksareal multiplisert med en faktor på 1,3 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940.

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

1. Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:     
a) Boligeiendom og fritidsboliger: Per boenhet     
b) Nærings- og kombinasjonseiendom (bedrifter, landbruk mv.): I kategorier avhengig av vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Fastledd2024 Vann2024 Avløp
Bolig- og fritidseiendommer1kr 2 173kr 1 789
Kategori 1 (0-300) m31kr 2 173kr 1 789
Kategori 2 (301–1 000) m33kr 6 519kr 5 367
Kategori 3 (1 001–3 000) m3 6kr 13 038kr 10 734
Kategori 4 (3 001–6 000) m3 12kr 26 076kr 21 468
Kategori 5 (6 001–20 000) m3 24kr 52 152kr 42 936
Kategori 6 (20 001–50 000) m350kr 108 650kr 89 450
Kategori 7 (50 001–150 000) m3100kr 217 300kr 178 900

2. Forbruksgebyr

Forbruksgebyr (kr/m3 ) VannAvløp
Alle abonnenterkr 30,86kr 47,21

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:     
Årsgebyret reduseres med 0,3% per påbegynte døgn utover det første døgnet.

6.3. Vannmåler

Krav til installasjon av vannmåler


Bolig og fritidseiendommer: 
Alle boenheter på bolig og fritidseiendommer skal ha installert vannmåler.

Kombinasjonseiendommer:
Med kombinasjonseiendom menes: 

  • Landbrukseiendom.
  • Kombinasjonseiendom næring og bolig. Dvs. bygg med både bolig og næring der eiendommen ikke er seksjonert, dvs. eiendommen har en eier i matrikkelen.
  • Andre kombinasjonseiendommer etter § 3 i forskrift om vann- og avløpsgebyr for Jevnaker kommune.

Det skal installeres minst en vannmåler per eiendom.

Næringseiendommer:
Det skal installeres minst en vannmåler per eiendom.

Gebyr for vannmåler2024
Leie per årkr 50
Erstatning for tap eller skade på måler kr 625

Vannmåleravlesning:

Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres på vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.

6.4. Diverse gebyrer

Diverse2024
Avstengning og påsetting av vann per besøkkr 750
Innmåling av vann og avløpsinstallasjoner faktureres per medgått timekr 1 500
Prøvetaking av vann/avløpsprøve (analyse av prøven kommer i tillegg)kr 2 000
Behandling av gravemelding klasse A,B,C og D kr 3 500
Godkjenning av varslingsplan (arbeider langs veg)kr 2 000

 

Tømming slamavskiller2024
Per m3kr 521

Kontrollgebyr (belastes ikke med mva) 

Kontrollgebyr betales årlig for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Gebyret for hvert avløpsanlegg er:

 • Anlegg som ikke overstiger 15 PE: kr 700 
 • Anlegg over 15PE og under 2000PE kr 1 400

6.5. Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

6.6 Renovasjon

 

Husholdningsavfall2024
Husholdningsavfall (standard 140l dunker).
Kostnad til transport/behandling av husholdningsavfall
kr 5 061
Andel til etter driftsfond for deponietkr 38
Renovasjonsgebyr husholdningkr 5 099

 

Hytteavfall2024
Husholdningsavfall (standard 140l dunker).
Kostnad til transport/behandling av hytteavfall 
kr 2 525
Andel til etterdriftsfond for deponietkr 13
Renovasjonsgebyr hytterkr 2 538

For abonnenter som ønsker større dunker til restavfall, gjelder følgende omregning:

Ved bruk av 240 liters dunker reguleres gebyret opp med en faktor på 1,6 – dvs kr 8 158.

For de som har sine dunker utover 10 m grense fra kjørbar veg, gjelder følgende gangtillegg per år: 

Gangtillegg2024
10–30 meterkr 438
30–50 meter kr 813

6.7. Feiing

 2024
Skorstein med 1 løp kr 498
Tillegg for flere pipeløp – per/pipeløpkr 243
Feiing og tilsyn av hytterkr 750
Timeoppdrag – pris per timekr 980

6.8. Årsavgift for automatisk brannalarmanlegg tilknyttet til 110-sentralen

Årsavgift automatiske brannalarmanlegg (detekterte areal)2024
Per alarminngang i bygg inntil 500 m2 kr 4 769
Per alarminngang i bygg inntil 1 000 m2kr 7 950
Per alarminngang i bygg over 1 000 m2kr 11 130
Årsavgift nøkkelsafe med alarmkr 1 960
Årsavgift service nøkkelsafe kr 1 960
Årsavgift tekniske alarmerkr 3 815
Årsavgift heis 

kr 3 815

Rabattsatser for årsavgift for flere alarmoverføringer med samme eier.
For 10 innganger eller flere gis det 25% rabatt på årsavgiftene.
For 20 innganger eller flere gis det 35% rabatt på årsavgiftene.
For 30 innganger eller flere gis det 50% rabatt på årsavgiftene.

6.9. Eiendomsskatt

I medhold av Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2024: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Unntatt er eiendommer som har fritak i medhold av Eiendomsskatteloven § 5. 

For verk og bruk som blir regnet som næringseiendom, skal det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks-syvendedel (overgangsregel til §§ 3 og 4). Det særskilte skattegrunnlaget er verdien av produksjonsutstyr- og installasjoner. Det er kun det særskilte skattegrunnlaget som skal trappes ned i henhold til overgangsregelen. Næringstaksten (verdien av bygning og grunn) på eiendommene skal ikke trappes ned.

Eiendomsskatten for 2024 forblir uendret på 2,8 promille (esktl. § 13). 
Boligeiendommer og fritidseiendommer gis et bunnfradrag på kr. 400.000, jfr. esktl. § 11.

Skatteetatens formuesgrunnlag, der dette foreligger, skal benyttes som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatten (esktl. § 8 C-1). 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7a (“eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten”), og 7b (“bygning som har historisk verde”) gis det fortsattfritak for alle eiendommer som i 2023 ble innvilget fritak, jfr. vedlegg. Søknad om fritak for 2024 for evt. nye søkere, må være eiendomsskattekontoret i hende innen 12. april 2024. 

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i 2024. Fakturering skjer sammen med øvrige kommunale avgifter (esktl. § 25). 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter (esktl. § 10)

7. Betalingssatser for leie av hall/gymsaler

All utleie foretas i henhold til utleiereglement vedtatt i kommunestyrets sak 12/20 –18.02.20

8. Utleie av rom, gymsal ved skolene

Generelt

Det er gratis utleie av musikkbinge, rom og gymsal ved skolene til lokale foreninger. Storgata 24 leies ikke ut til private arrangement, da kommunen ikke har administrative eller tekniske ressurser til å håndtere dette. 

Privat utleie for selskaper er prissatt til kr 1 000 per leieforhold (1 dag). Kostnader til renhold kommer i tillegg. Jfr. vedtak i kommunestyret sak 141/19. 

Gymsal lånes ut til bursdager for barn ved skolen uten kostnad. Dette er under forutsetning av at hele klassen eller trinnet er invitert til bursdagsfeiringen. I henhold til utleiereglement for kommunale lokaler, vedtatt i k-sak 12/20 punkt 1.4 settes prisen ved tilfeller som ikke omfattes av prislisten av rådmannen i hvert enkelt tilfelle.

All utleie foretas i henhold til utleiereglement vedtatt i kommunestyrets sak 12/20 –18.02.20

Trening

PrislisteGymsaler 2024Jevnakerhallen 2024
Foreninger fra Jevnaker kommuneIngen leieIngen leie
Foreninger utenfor Jevnaker kommune, per timekr 194kr 388
Næringsdrivende, per timekr 277kr 554
Uformelle sammenslutninger, per timekr 111kr 222

Kamp

Prisliste for utleie av hall og gymsalerGymsaler 2024Jevnakerhallen 2024
Foreninger fra Jevnaker Kommunekr 111kr 222
Foreninger utenfor Jevnaker kommune, per timekr 277kr 554

Arrangement

Prisliste for utleie av hall og gymsalerGymsaler 2024Jevnakerhallen 2024
Foreninger fra Jevnaker Kommune per dagkr 554kr 1 109
Foreninger fra Jevnaker kommune, per helgkr 1 663kr 3 326
Foreninger utenfor Jevnaker Kommune per dagkr 1 109kr 2 772
Foreninger utenfor Jevnaker kommune, per helgkr 2 772kr 7 760

Gebyrer og depositum

PrislisteGymsaler 2024Jevnakerhallen 2024
Manglende avfallshåndteringkr 3 326kr 3 326
Manglende ryddingkr 3 326kr 3 326
Manglende renholdkr 6 652kr 6 652
Depositumkr 13 304kr 13 304

9. Gebyrer for bibliotek

Gebyrer i utlånsreglementet

Gebyrer2024
1. gangs varsel kr 0
2. gangs varsel voksenkr 0
2. gangs varsel barnkr 0
3. gangs varsel m/ erstatningskrav voksenkr 100
3. gangs varsel m/ erstatningskrav barnkr 50

Ved 3. gangs varsel kommer det et gebyr på kr 100 / kr 50 i tillegg til erstatningskravet.

Faste erstatningskrav på biblioteket

DVD2024
Filmkr 200
Serierkr 400
Spillkr 700

 

Skjønnlitteratur/Lydbøker2024
Voksenkr 400
Barnkr 300
Serierkr 150

 

Fagbøker2024
Voksenkr 500
Barnkr 300

 

Annet2024
Språkkurskr 700
Tidsskriftkr 50

 

Priser for kopiering2024
A4 svart/hvittkr 2
A4 fargekr 4

Kopieringspriser gjelder også kopiering på Servicetorget.

10. Elevplass/materialavgift for kulturskolen

Elevplass/materialavgift Kulturskolen

  2024
Individuell undervisning 22,5 min Elevplasskr 1 422
BandElevplasskr 923
Kor (barn)Elevplasskr 718
Teater 120 minElevplasskr 1 316
Teater 60 minElevplasskr 923
TeaterproduksjonMaterialavgiftkr 185
Visuell kunst 120 minElevplasskr 1 316
Visuell kunst 60 minElevplasskr 923
Materiell – visuell kunstMaterialavgiftkr 287
DansElevplasskr 759
Musikklek 30 minElevplasskr 513
Priser pr. semester

11. Husleie for kommunale boliger i Jevnaker

Fastsetting av husleie er avhengig av boligens beliggenhet, standard og størrelse.

Fastsettelse av husleie for kommunale boliger er delegert til rådmannen i sak 72/02. Husleien indeksreguleres etter KPI en gang i året. 

Det fremgår av Husleieloven at både utleier og leietaker kan kreve at leien tilpasses til gjengs leie når leieforholdet har hatt en varighet med enn 2 år og 6 måneder, eller det er gått minst 2 år og 6 måneder siden det ble gjennomført en ekstraordinær regulering av husleien. Den årlige indeksreguleringen av husleien er ikke definert som ekstraordinær.

12. Salgs- og skjenkegebyr

Bevillingsgebyret på kommunale salgs- og skjenkebevilling følger Forskrift av 8. juni 2005, nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholforskriften) § 6-1 gjeldende fra 01.01.2024. 

Bevillingsgebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, Alkoholloven § 6-2 

Bevillingsgebyrene skal følge alkoholforskriftens bestemmelser § 6 fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet. Salgs-og skjenkeavgiftene følger statens satser for 2024. Satsene justeres når statsbudsjettet er endelig vedtatt.

Andre gebyrer: 

Etablererprøven 

Tilsynsavgift –tobakkskadeloven § 10 

Kommunen kan kreve årlig tilsynsavgift for salgssteder til dekning av sine kostnader med tilsynsoppgaver (Tobakkskadeloven § 10). Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Tilsynet skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll.

12.1 Salgs- og skjenkegebyr

Bevillingsgebyret på kommunale salgs- og skjenkebevilling følger Forskrift av 8. juni 2005, nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholforskriften) § 6-1 gjeldende fra 01.01.2024. 

Bevillingsgebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, Alkoholloven § 6-2 

Bevillingsgebyrene skal følge alkoholforskriftens bestemmelser § 6 fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet. Salgs-og skjenkeavgiftene følger statens satser for 2024. Satsene justeres når statsbudsjettet er endelig vedtatt.

Andre gebyrer: 

Etablererprøven 

Tilsynsavgift –tobakkskadeloven § 10 

Kommunen kan kreve årlig tilsynsavgift for salgssteder til dekning av sine kostnader med tilsynsoppgaver (Tobakkskadeloven § 10). Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Tilsynet skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll.

Salg2024
Alkoholholdig drikk gruppe 1, per vareliterkr 0,24
Alkoholholdig drikk gruppe 2, per vareliterkr 0,69
Bevillingsgebyret utgjør minimumkr 1 960

 

Skjenking2024
Alkoholholdig drikk gruppe 1, per vareliterkr 0,57
Alkoholholdig drikk gruppe 2, per vareliterkr 1,49
Alkoholholdig drikk gruppe 3, per vareliterkr 4,92
Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 6 100
Skjenking ved enkeltanledninger, per arrangementkr 440
Ambulerende bevillinger kr 440
Gebyr – kunnskapsprøven etter alkoholloven, per gangkr 400
Gebyr – etablererprøven (etter serveringsloven), per gangkr 400
Tilsynsavgift – tobakkskadeloven § 7, per tilsynkr 750

 

13. Betalingsbetingelser

Egenbetaling innenfor helse- og omsorgstjenestene faktureres i stor grad etter forbruk, det vil si etterskuddsvis, og med forfall 20. i mnd. (Eks: forbruk i september forfaller til betaling 20. november). 

Husleie, barnehage og skolefritidsordning faktureres med forfall den 20. i mnd. kravet gjelder for. Kommunale gebyrer faktureres i utgangspunktet 4 ganger per år med forfall 20. mars, 20. mai og 20. september og 20. november, men Jevnaker kommune tilbyr månedlig faktura av kommunale avgifter for de som velger dette. 

Jevnaker kommune tilbyr avtalegiro og e-Faktura for fakturaer innenfor alle områder. Kunder oppretter avtalen via sin nettbank eller ved hjelp av sin bankforbindelse. Vi benytter EHF faktura (elektronisk handels format) til stat, kommuner og virksomheter som er registrert med elektronisk adresse i ELMA registeret.

14. Kommunal fakturering

Fakturaen sendes ut til kunden senest 2 uker før forfallsdato. Dersom kunden har spørsmål om fakturagrunnlaget rettes disse henvendelsene til den enheten som har produsert fakturagrunnlaget. 

Faktura inneholder informasjon om at det ved for sen betaling vil bli belastet lovbestemt forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til gjeldende satser.

15. Innfordring

Fakturaer som ikke er betalt innen forfallsdato blir innfordret av Sentraladministrasjon, økonomi. 

På purreblanketten framgår det hva kravet gjelder og hvilket fakturanummer som står ubetalt. Det er også angitt dato for når kravet forfalt til betaling og betalingsfrist for purrenotaen. 

Ved for sen betaling vil det fra forfall bli beregnet forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende rentesats. 

Dersom kunden har betalingsproblemer og ønsker henstand må de henvende seg til 

Sentraladministrasjon, økonomi. Kundene oppfordres til å ta kontakt tidligst mulig for å komme fram til en løsning.