Opplæringsloven

Opplæringsloven er en felles lov for den offentlige grunnskolen og videregående skolen, samt for lærebedrifter og voksne over opplæringsalder som ikke har fullført grunnskolen. Loven omfatter også private grunnskoler som ikke er godkjent etter friskoleloven og dermed ikke får statstilskudd, og hjemmeundervisning.

Her kan du lese hele loven: lovdata.no

Læreplan

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

På sidene til Utdanningsdirektoratet kan man lese mer om hvordan det blant annet skal jobbes med undervisningen, skolemiljøet, og tilpasset undervisning. Les mer: Læreplanverket

Nasjonal rammeplan for SFO

Det utvikles en ny nasjonal rammeplan for SFO, som skal bidra til et mer likeverdig tilbud i skolefritidsordningen. Utkastet vil komme på høring i slutten av 2020, og skolefritidsordningene skal ta i bruk rammeplanen fra høsten 2021.  Mer informasjon om dette arbeidet finner du her: udir.no

Tilstandsrapport for Jevnakerskolen

Den årlige tilstandsrapporten har som mål å bidra til større oppmerksomhet om kvaliteten på opplæringen. Rapporten er ment å være et utgangspunkt for dialog, drøfting og planlegging av arbeidet med kvalitetsutvikling i kommunen.
 
Jevnakerskolen har i år hatt to satsingsområder:
  • Trygt og godt læringsmiljø
  • Med 2020 i sikte –innføring av nytt læreplanverk

Les hele tilstandsrapporten

Overgang fra barnehage til skole

En god overgang fra barnehage til skole er viktig for å sikre barna best mulig opplæring og vel så viktig sikre at barnets behov i en slik overgang blir sikret.  Trygghet i en overgangsprosess er svært viktig for å bidra til at opplæringen tilpasses det enkelte barnet allerede fra første skoledag. (Meld. St. 18 Læring og fellesskap s. 28)

Det er spesielt viktig med et nært samarbeid mellom barnehage og skole for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø og eventuelt spesialundervisning. Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen. Hva som er god tid, vil variere og er avhengig av behovene til den enkelte. For noen barn/elever kan god tid være et halvt år, mens for andre kan god tid være to år. For barn med nedsatt funksjonsevne kan det være behov for særlige tiltak. Planleggingen av skolestart blir da mer omfattende og kan ofte involvere flere aktører.

Jevnaker har laget en egen plan for å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så smidig og vellykket som mulig. Denne prosessen starter allerede to år før skolestart for å kartlegge om det er noen av barna som trenger spesiell tilrettelegging av fysisk karakter og kartlegging av språkferdigheter.

Vedtekter

Vedteketer for SFO i Jevnaker kommune:
Vedtekter