Bosettings- og integreringsteamet (tidligere flyktningtjenesten) har ansvar for å bosette nyankomne flyktninger, oppfølging i introduksjonsprogrammet og å bistå flyktninger de fem første årene i kommunen.

Teamet har et koordinerende ansvar for alle fremmedspråklige som kommer til kommunen. Vi kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med rett person i kommunen.

Bosettings- og integreringsteamet samarbeider tett med andre kommunale tjenester i arbeidet med integrering. Eksempler på dette er skole, barnehage, Nav, helsestasjon, kultur, frivilligsentralen og eiendomsdrift.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er en sentral del av integreringen den første tiden i Norge. 

Målet med introduksjonsprogrammet er å komme i utdanning eller arbeid.

Innhold i programmet kan være:

 • Deltakere fra Jevnaker får undervisning i norsk og samfunnskunnskap hos Gran og Lunner voksenopplæring. Les mer om det tilbudet ved å trykke her
 • Grunnskole for voksne
 • Arbeidsrettet og utdanningsrettete elementer (CV, skrive søknader, godkjenne utdanningsdokumenter, språkpraksis med mer)
 • Kurs i livsmestring
 • Foreldreveiledning

Du kan lese mer om introduksjonsprogrammet hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ved å trykke her.

Bolig

Kommunen har ansvaret for å bosette nyankomne flykninger. I 2022 bosatte vi 55 flyktninger, og i 2023 har vi avtale om å bosette 60 flyktninger. 

Kommunen har behov for boliger/leiligheter i ulike størrelser. 

Leiekontraktene er mellom huseier og kommunen.

Bosettingsteamet/eiendomsdrift hjelper flyktningene i forbindelse med innflytting, boveiledning og utflytting.

Har du ledig bolig til leie? Ta kontakt med oss ved å trykke her.

Du kan få tips og råd ved utleie hos Boligdugnaden ved å trykke her.

Frivillighet

 • Språkkafé for voksne flyktninger, på Jevnaker samfunnshus. Dette er et er samarbeid mellom Jevnaker frivilligsentral, Jevnaker Sanitetsforening og bosettings- og inkluderingsteamet. Les mer om dette ved å trykke her.
 • Flyktningevenner. Les mer om dette ved å trykke her.

Du kan melde deg som frivillig på nettsidene til Jevnaker frivilligsentral ved å trykke her.

Nav med mange tilbud

Nav Jevnaker kan være behjelpelige med mange saker, for eksempel:

 • Arbeidsrettet oppfølging
 • Råd og veiledning
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Forvalting av økonomi
 • Husbanken bostøtte
 • Akutt bolig
 • Kvalifiseringsprogrammet

Gjelder det spørsmål til Nav finner du mye relevant informasjon på Nav.no.

Ved hjelp til utfylling av søknader må time bestilles på telefon, ring 55 55 33 33.

Registrering av ukrainske flyktninger

Kommunen vil gjerne nå ut med informasjon om ulike ordninger, rettigheter og tjenestetilbud til alle ukrainske flyktninger som bor enten hos venner, familie eller privat i Jevnaker kommune.

Vi ønsker at voksne borgere fra Ukraina som oppholder seg her, registrerer seg ved å trykke her

Dersom det bor flere voksne i samme husstand ønsker vi at alle registrerer seg.