Opplæringsloven

Opplæringsloven er en felles lov for den offentlige grunnskolen og videregående skolen, samt for lærebedrifter og voksne over opplæringsalder som ikke har fullført grunnskolen. Loven omfatter også private grunnskoler som ikke er godkjent etter friskoleloven og dermed ikke får statstilskudd, og hjemmeundervisning.

Her kan du lese hele loven: lovdata.no

Læreplan

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

På sidene til Utdanningsdirektoratet kan man lese mer om hvordan det blant annet skal jobbes med undervisningen, skolemiljøet, og tilpasset undervisning. Les mer: Læreplanverket

Kvalitetsplan for Oppvekst og kultur 2022-2025

Kommunestyret har vedtatt en kvalitetsplan for Oppvekst og kultur. Planen har fire utviklingsområder: Lærende organisasjon, inkluderende miljø, tidlig innsats og helsefremmende møteplasser. Planen finner du her.

Det kreves en hel landsby for å sikre en god barndom og ungdom for alle på Jevnaker

Derfor trenger vi også deg på laget! 

Kvalitetsplanen for Oppvekst og Kultur har som hovedmål at alle barn og unge skal oppleve å høre til.

Plan for trygt og godt skolemiljø i Jevnaker

Alle elever har rett til et godt skolemiljø. Jevnakerskolen skal være fri for alle former for krenkende atferd, og skolemiljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring. I tillegg skal Jevnakerskolen lære barn og unge å mestre sitt eget liv og sin egen psykiske helse, ta sosialt ansvar og vise medborgerskap. 

Dette dokumentet gir føringer for hvordan Jevnakerskolen skal arbeide for å skape et godt skolemiljø, og håndtere krenkelser og mobbing. I dette arbeidet er det tre viktige forutsetninger:

  • Skolene driver et aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt skolemiljø
  • Alle voksne på skolen har plikt til å følge med, undersøke, gripe inn, varsle og sette inn tiltak når de får mistanke om eller kjennskap til krenkelser
  • Skolen og hjemmet har god kommunikasjon

Alle elever og foreldre i Jevnakerskolen skal møte voksne som har vilje, kompetanse og mot til å gjøre sitt ytterste for å skape et trygt skolemiljø. De skal også oppleve å bli tatt på alvor når de har en bekymring.

Planen kan du laste ned her.

Kompetanseutviklingsplan for Jevnakerskolen

Jevnakerskolene har laget en felles kompetanseutviklingsplan for skolene for 2023-2024.

Planen finner du her

Nasjonal rammeplan for SFO

Det utvikles en ny nasjonal rammeplan for SFO, som skal bidra til et mer likeverdig tilbud i skolefritidsordningen. Utkastet vil komme på høring i slutten av 2020, og skolefritidsordningene skal ta i bruk rammeplanen fra høsten 2021.  Mer informasjon om dette arbeidet finner du her: udir.no

Ordensregler for Jevnakerskolen

Her finner du felles ordensreglement for skolene i Jevnaker. 

Ordensreglement for Jevnakerskolen ble vedtatt av kommunestyret i desember 2022 og gjelder fra 1.01.2023.

Skolene kan i tillegg ha egene skoleinterne regler.

Vedtekter SFO

Vedteketer for SFO i Jevnaker kommune:

Vedtekter

Tilstandsrapport for Jevnakerskolen

Den årlige tilstandsrapporten har som mål å bidra til større oppmerksomhet om kvaliteten på opplæringen. Rapporten er ment å være et utgangspunkt for dialog, drøfting og planlegging av arbeidet med kvalitetsutvikling i kommunen.
 
 
Satsingsområder for 2024/2025 
Prioriterte utviklingsområder fra kvalitetsplan oppvekst og kultur 2022-2025: 
  • Realisering av plan for trygt skolemiljø  
  • Ansvarliggjøring av den enkelte ansatte til å handle etter BTI modellen og bruke verktøyene  
  • Personalet tar et større ansvar for et inkluderende læringsmiljø, slik at flere elever får støtte til læring og utvikling i det ordinære tilbudet 

Prioriterte utviklingsområder fra læreplaner/lovverk:  

  • Tilpasset opplæring med særlig fokus på vurdering  
  • Språkplan 
  • Kompetanse på ny opplæringslov
  • Systematisk identifisere og forebygge, gjennom større grad av individuell tilpassing til potensielt særskilt sårbare elever

Vil du lese Tilstandsrapport for Jevnakerskolen 2023, kan du trykke på lenken.

Overgang fra barnehage til skole

En god overgang fra barnehage til skole er viktig for å sikre barna best mulig opplæring og vel så viktig sikre at barnets behov i en slik overgang blir sikret.  Trygghet i en overgangsprosess er svært viktig for å bidra til at opplæringen tilpasses det enkelte barnet allerede fra første skoledag. (Meld. St. 18 Læring og fellesskap s. 28)

Det er spesielt viktig med et nært samarbeid mellom barnehage og skole for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø og eventuelt spesialundervisning. Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen. Hva som er god tid, vil variere og er avhengig av behovene til den enkelte. For noen barn/elever kan god tid være et halvt år, mens for andre kan god tid være to år. For barn med nedsatt funksjonsevne kan det være behov for særlige tiltak. Planleggingen av skolestart blir da mer omfattende og kan ofte involvere flere aktører.

Jevnaker har laget en egen plan for å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så smidig og vellykket som mulig. Denne prosessen starter allerede to år før skolestart for å kartlegge om det er noen av barna som trenger spesiell tilrettelegging av fysisk karakter og kartlegging av språkferdigheter.

Her finner du et sammendrag for foresatte av rutine for overgang mellom barnehage og skole

Handlingsplan - Vold i nære relasjoner 2022-2025

Noen barn, unge, voksne og eldre blir utsatt for vold fra mennesker som skulle gitt dem trygghet. Mange er redde der de skulle være trygge – i familien.
Målet er at alle hjem skal være en arena for trygghet og omsorg, fri for vold.
Denne handlingsplanen skal styrke den kommunale innsatsen mot vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er ekstra vanskelig å oppdage. Derfor er det en målsetning at handlingsplanen skal bidra til å skape en kultur for å bry seg med og å bry seg om, slik at vi sammen klarer å stoppe volden og hindre at ny vold oppstår.

Les planen her: Handlingsplan- Vold i nære relasjoner 2022-2025

Rutine og verktøy for oppfølging av nærvær og skolefravær

Fravær fra skolen kan ha faglige og sosiale konsekvenser for elevene. Det er derfor viktig at skolen både jobber forebyggende og har gode systemer for å følge opp bekymringsfullt fravær. Det viktigste skolen gjør for å forebygge bekymringsfullt fravær er å jobbe med et trygt og godt skolemiljø for alle elever.

Det er utarbeidet rutine og verktøy for arbeidet med nærvær og fravær i Jevnaker skolen. Planen finner du her: Rutine og verktøy for oppfølging av nærvær og skolefravær i Jevnakerskolen