Om skolen

På Toso planlegger vi undervisningen med utgangspunkt i hva som skal være elevens læringsutbytte og hvordan eleven kan få vist frem det hen har lært. Med dette som utgangspunkt planlegger læreren læringsaktivitetene. Dette kalles baklengs planlegging. 

Vi jobber også systematisk med å utvikle undervisningen vår slik at eleven skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. De siste årene har vi derfor hatt ekstra fokus på at elevene i større grad skal være den aktive parten i utviklingssamtalen, og både lærere og foresatte får oppleve hvilken fantastisk ressurs elevene våre er. Stolte motiverte elever vet hva de kan og hva som skal til for å komme videre. 

På Toso er vi opptatt av at elevene våre skal kunne oppleve mestring på mange områder. 1. – 4. trinn har fast uteskole hver uke, og 5. - 7. trinn legger også deler av undervisningen sin ut i naturen. Vi er utrolig heldige som har tilgang på flotte uteområder i skolens nærområde. 

Skoletider

1. og 2. trinn
Dager starter  slutter 
mandag, torsdag og fredag kl 08.50 kl 12.50
tirsdag og onsdag kl 08.50 kl 14.40

 

3. - 5. trinn
Dager starter  slutter
mandag og fredag kl 08.50 kl 12.50
tirsdag, onsdag og torsdag kl 08.50 kl 14.40

 

6. og 7. trinn
Dager starter slutter
mandag kl 08.50 kl 12.50
tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl 08.50 kl 14.40

 

SFO er åpen fra 07.00.
Klassene slutter ikke til samme tid, men SFO er åpen til klokka 16.30 hver dag. Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon.

Elevenes fysiske miljø

Tosos skoles uteområde har de siste årene fått et betydelig løft. Vi har ny vennehuske og et nytt større lekeområde for 5.- 7 trinn med muligheter for å klatre og balansere. De eldre lekeapparatene våre har også fått en oppgradering.

FAU ved Toso er engasjert og hardtarbeidene. De har søkt sparebankstiftelsen DNB om midler, og nå har vi splitter ny lavvo og gapahuk som brukes ofte. Skolen har fått et supert undervisningsområde og nærområdet har fått et løft. Her er det rom for både lokale turgåere som vil ha en pust i bakken og elever som har uteskole. 

Høsten 2019 åpnet vi den nye musikkbingen vår. Musikkbingen er et spleiselag mellom Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal, spillemidler og Jevnaker kommune. Musikkbingen brukes av skolen i undervisningstiden og den skal være øvingslokale til utlån på kveldstid. 

Toso SFO

Toso SFO har åpent fra 07.00-16.30 alle skoledager. I skoletiden er SFO stengt. Vi har i dag omkring 100 brukere fra 1.-4. klasse ved skolen, 10 ansatte er knyttet til ordningen. SFO følger skoleåret. I forkant av skolens fridager og ferier sendes det ut egen påmelding. I feriene gis det tilbud i høst-, vinter- og sommerferien, ikke i juleferien og påskeferien.

Skolefritidsordningen er en del av skolens virksomhet og skal bygge på samme verdigrunnlag og pedagogisk plattform. Tilbudet i SFO skiller seg fra den læreplanstyrte virksomheten i skolen.

Elevene tilbys variasjon og mangfold i lek og andre gjøremål. Det legges vekt på barnas mulighet til å utvikle evnen til selvstendighet og ta ansvar for seg selv og sine valg. De må kunne pendle mellom innordning, utprøving og medbestemmelse.  I SFO skal barn utvikle sin sosiale kompetanse og utvide sitt sosiale nettverk gjennom både selvvalgte og organiserte aktiviteter.  SFO skal legge til rette for lek, læring og omsorg, være et sted hvor alle barn kan utvikle et positivt selvbilde.  De skal føle seg trygge på menneskeverdet og identiteten sin.

Utviklingsområder for SFO er:

  • Sosial kompetanse
  • Fysisk aktivitet
  • Kunst, kreativitet og teknikk
  • Fysisk og sosialt velvære
  • Entreprenørskap

Innholdet skal bidra til å skape helhet i barns hverdag. Det skal ha en slik form at det også kan ivareta barn med behov for spesiell tilrettelegging.

 

Våre SFO - økter  

En SFO dag består av en morgenøkt og en eller to ettermiddagsøkter. På morgenen legger vi til rette for at det skal være en god start på dagen. Det er frokost, samtaler rundt bordet, og noen spiller spill og/eller tegner. Gymsalen blir også noen ganger brukt på morgenøkta. 

Råd og utvalg

Foreldreråd og FAU

Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

FAU representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Leder av FAU er Katie Stephanie Liv Mann. Send e-post

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen.

Samarbeidsutvalget skal sikre brukermedvirkningen i styringen av skolen, og utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg

Leder av SU er Even Liknes Thoresen.

Skolemiljøutvalg (SMU)

Alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU) som skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen (opplæringsloven § 11-1.

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall. Samarbeidsutvalget ved skolene kan også være SMU, men da må det oppnevnes flere representanter fra elevene og foreldrene, slik at de er i flertall.

Leder av SMU er Even Liknes Thoresen.

Ordensreglement

Jevnaker kommune har vedtatt ordensregler som gjelder for Jevnakerskolen fra 01.01.2023.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Jevnaker