Om skolen

Hos oss skal alle elever oppleve læring og trivsel. Det er et viktig utgangspunkt for motivasjon, mestring og muligheter. Vi er opptatt av at hver enkelt elev blir sett, hørt, lyttet til og tatt vare på. Vi er derfor alltid opptatt av å få enda mer kompetanse og bli stadig bedre på samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte.  

Bergerbakken skoles verdier er engasjement, raushet og anerkjennelse.   
Kommunens visjon for skolene er: Jevnakerskolen gir opplæring for å mestre framtidas utfordringer. 

Med bakgrunn i nasjonale, regionale og kommunale dokumenter og planer og årets tilstandsrapport, har Jevnakerskolen valgt følgende kollektive satsingsområder for skoleåret 2022/2023: 

  • Godt og trygt læringsmiljø
  • Tidlig innsats
  • Realisering av ny  læreplan

Skoletider

Skoletider for 1.-4.trinn:

DAGER START SLUTT
Mandag kl.08.40 kl.12.40
Tirsdag kl.08.40 kl.14.25
Onsdag kl.08.40 kl.14.25
Torsdag kl.08.40 kl.14.25
Fredag kl.08.40 kl.12.40

Skoletider 5.-7.trinn:

DAGER START SLUTT
Mandag kl.08.40 kl.12.40
Tirsdag kl.08.40 kl.14.25
Onsdag kl.08.40 kl.14.25
Torsdag kl.08.40 kl.14.25
Fredag kl.08.40 kl.14.25

 

Bergerbakken SFO

Skolefritidsordningen (SFO) har åpent fra 07.00-16.30. I skoletiden er SFO stengt. 

SFO følger skoleåret. I forkant av skolens fridager og ferier sendes det ut egen påmelding. I feriene gis det tilbud i høst-, vinter- og sommerferien, men ikke i juleferien og påskeferien. 

I SFO skal barn utvikle sin sosiale kompetanse og utvide sitt sosiale nettverk gjennom både selvvalgte og organiserte aktiviteter.  SFO skal legge til rette for lek, læring og omsorg, og være et sted hvor alle barn kan utvikle et positivt selvbilde.  De skal føle seg trygge på menneskeverdet og identiteten sin. 

Utviklingsområder for SFO er: 

  • Sosial kompetanse 
  • Fysisk aktivitet 
  • Kunst, kreativitet og teknikk 
  • Fysisk og sosialt velvære 

De voksne skal være tydelige voksenpersoner som setter klare grenser. Videre skal den voksne legge vekt på å være en god kontakt- og omsorgsperson som ivaretar samarbeidet med foresatte og skolens øvrige personale. 

SFO skal vektlegge og tilrettelegge for at barn med særskilte behov får et tilfredsstillende tilbud. 

Råd og utvalg

Foreldreråd og FAU

Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

FAU representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Leder av FAU er Lene Skoglund og Cassandra Mood Hummel

Send e-post til Lene.  Send e-post til Cassandra

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen.

Samarbeidsutvalget skal sikre brukermedvirkningen i styringen av skolen, og utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg

Leder av SU er Katrine Elnæs. Send e-post

 

 

Skolemiljøutvalg (SMU)

Alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg som skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen (opplæringsloven § 11-1).

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall. Samarbeidsutvalget ved skolene kan også være SMU, men da må det oppnevnes flere representanter fra elevene og foreldrene, slik at de er i flertall.

Ordensreglement

Følgende ordensreglement gjelder for Jevnakerskolen fr 01.01.2023

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Jevnaker