Om skolen

Alle elever skal oppleve læring og trivsel. Det er et viktig utgangspunkt for motivasjon, mestring og muligheter. Vi er opptatt av at hver enkelt elev blir sett, hørt, lyttet til og tatt vare på. Vi er derfor opptatt av å få enda mer kompetanse og bli bedre på samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte.

Vår visjon er: Jevnaker ungdomsskole – «Et trygt sted å være, et godt sted å lære».

Skolen vil jobbe spesielt med elevenes læringsmiljø og læringsutbytte i skoleåret 2024/2025.

Felles satsingsområder for skolene i Jevnaker finner du i Tilstandsrapport for skolene i Jevnaker.

Skoletider

Skoletider for JUS 2024/2025

DAGSTARTSLUTT
Mandagkl.08.45kl.14.55
Tirsdagkl.08.45kl.14.25
Onsdagkl.08.45kl.14.25
Torsdagkl.08.45kl.14.25
Fredagkl.08.45kl.14.25

 

Råd og utvalg

Foreldreråd og FAU

Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

FAU representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Leder av FAU er Martine Greftegreff. 

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget består av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen.

Samarbeidsutvalget skal sikre brukermedvirkningen i styringen av skolen, og utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalg (SMU)

Alle grunnskoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU) som skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen (opplæringsloven § 11-1).

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall. Samarbeidsutvalget ved skolene kan også være SMU, men da må det oppnevnes flere representanter fra elevene og foreldrene, slik at de er i flertall.

Ordensreglement for Jevnaker ungdomsskole

Jevnaker kommunestyre har 15.12.2022 med hjemmel i opplæringsloven § 9A-10 vedtatt  forskrift om et felles ordensreglement for grunnskolene i Jevnaker kommune. Reglementet trer i kraft 01.01.2023. Jevnaker ungdomsskole har lagt til skolespesifikke bestemmelser som er understreket i reglementet.

Ordensreglement JUS 2023/2024