Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger rådet. Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. Rådene velger selv sin leder og nestleder.

Råd for personer med funksjonsnedsettelser: Fra venstre: Per Gunnar Nygård (nestleder), Ingeborg Sandbakken (leder), Eivind Nygård, John Bisgaard, Sissel Nordgården Moen og May Jasper. (Foto: Jevnaker kommune)

Rådets medlemmer

 

Ingeborg Sandbakken, leder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Send e-post
Per Gunnar Nygård, nestlederPolitisk valgt Send e-post
John BisgaardPolitisk valgtSend e-post
May JasperPolitisk valgt Send e-post
Eivind NygårdFunksjonshemmedes FellesorganisasjonSend e-post
Sissel Nordgården MoenFunksjonshemmedes fellesorganisasjonSend e-post

 

Varamedlemmer

Astri Bjørnerud Løchsen
Anita Hansen
Arvid Drolsum 

Hva gjør rådet?

Rådet er ett rådgivende organ for kommunen. 

Rådet er kommunens formelle organ i arbeidet med brukermedvirkning og skal bidra til tilgjengelige og brukervennlige tjenester i kommunen.

Rådet kan for eksempel behandle saker som omhandler: 

  • budsjett, årsplaner og årsmeldinger
  • kommunal planlegging
  • tilgjengelighet i utvikling av byer og nærmiljø
  • oppvekst, barnehage og skole/utdanning
  • helse- og omsorgstjenester
  • transport
  • kultur og fritid
  • arbeid
  • tilrettelagte arbeids-, aktivitets- og dagtilbud