Eldrerådet skal representere de eldste i kommunen. Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresentert i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune.

Oppgaven til medlemmene er å ivareta interessen til eldre i kommunen og bidra til at deres syn kommer frem.

Eldrerådet har en viktig rolle i å bidra til at kommunen har god kunnskap om eldre og deres levekår, og i å være de eldres stemme i ulike saker.

Rådet fungerer som talerør og brobygger mellom eldrebefolkningen og kommunens administrative og politiske ledelse. Det er derfor viktig at rådet og de enkelte rådsmedlemmene har en åpen og utadrettet kommunikasjon mot kommunens innbyggere.

Bilde av rådets medlemmer, to menn og tre damer
Eldrerådet i Jevnaker: Fra venstre: Kåre Johnny Pladsen (leder), Kari Dahlen Kjenner (nestleder), Maria Aldersjøen, Anne-Lise Hagen og Terje Didriksen (Foto: Jevnaker kommune)

Medlemmer

 

Kåre Johnny Pladsen, lederUtpekt av kommunestyret send e-post
Kari Dahlen Kjenner, nestlederJevnaker Pensjonistforening send e-post
Maria Aldersjøen, medlem Utpekt av kommunestyret send e-post
Terje Didriksen, medlem Norema Seniorklubb send e-post
Anne Lise Hagen, medlemPensjonistforeningen Sparebank 1 Ringerike Hadelandsend e-post
Åsta Marie Tvedt, varamedlem send e-post
Kåre Gunnar Bråthen, varamedlem  

 

Hva gjør eldrerådet?

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder eldre. Rådet har rett til å uttale seg i sakene.

Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill, det er opp til kommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger i den konkrete saken skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådene vil kunne jobbe med en rekke ulike type saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre blir synliggjort.

For at eldrerådet skal få bedre kjennskap til tilbudet til eldre i kommunen, kan eldrerådet planlegge besøk til ulike tjenestesteder i kommunen eller invitere representanter for lokale organisasjoner etc. for å få deres synspunkter.

Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel:

  • Årsbudsjett og økonomiplaner
  • Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling
  • Transport og tilgjengelighet
  • Boligutbygging og reguleringssaker
  • Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak
  • Kultur, idrett og friluftsliv
  • Frivillighetspolitikk
  • Digitalisering
  • Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre
  • Andre aktuelle saker