Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyret endres fra å være en variabel sats (i den gamle forskriften) til å bli en fast sats per eiendom (i den nye forskriften). Dette gjelder alle bygningskategorier. Endringen vil medføre at tilknytningsgebyret i større grad gjenspeiler den reelle kostnaden kommunen har ved tilknytningen enn det dagens forskrift gjør. 

Årsgebyr fritids- og helårsbolig

Årsgebyr for fritids- og boligeiendom vil som i tidligere forskrift bestå av ett årlig fast abonnementsgebyr, samt ett variabelt forbruksgebyr der man betaler forbruksgebyr etter målt vannforbruk per m3. Rammene for abonnementsgebyret endres imidlertid noe i ny forskrift. 

I tidligere  forskrift ble det ilagt ett abonnementsgebyr per bygning, mens det i ny forskrift ilegges ett abonnementsgebyr per boenhet. Det vil si at der man i et borettslag med f.eks. 16 boenheter tidligere ble ilagt ett abonnementsgebyr, vil man i henhold til ny forskrift nå ilegges abonnementsgebyr for alle 16 boenhetene. 

Årsgebyr næringseiendom

Rammene for abonnementsgebyr for næringseiendommer endres noe. I gjeldende forskrift er abonnementsgebyret likt for både private og næring. Næringsabonnenter vil i ny forskrift bli inndelt i seks ulike kategorier noe som gir et trinnvis abonnementsgebyr basert på virksomhetens vannforbruk. Høyere vannforbruk vil gi høyere abonnementsgebyr. Hensikten med endringen er å fange opp at infrastrukturkostnader tilknyttet til vann og avløp er forholdsmessig høyere for storforbrukende abonnementer, enn for abonnementer med lite vannforbruk som f.eks. en boligeiendom. 

Betalingssatser og gebyrer 2021 for Jevnaker kommune fastsetter de årlige satsen mht. vann og avløpsgebyr.