Årsberetningen legges, sammen med årsregnskapet, fram for rådene og politikerne nå i mai. 

Kommunedirektørens innledning oppsummerer året som har gått. Du kan lese den i sin helhet under.

Hele årsberetningen laster du ned i pdf-format ved å klikke på denne lenken.

Kommunedirektørens innledning

Jevnaker kommune kan se tilbake på et godt driftsmessig og økonomisk 2022. Det er verdt å dvele litt ved alt som har skjedd både lokalt og regionalt når man skal oppsummere et helt år.

Kommunestyret har gjennom gode politiske prosesser vedtatt en ny samfunnsdel av kommuneplanen, som gir oss alle en retning og mandat til å gjøre de nødvendige prioriteringer for at Jevnaker kommune skal kunne gi bærekraftige tjenester i årene mot 2034. Den nye visjonen for kommunen «Fra rock til rullator» har gjort Jevnaker bemerket langt utover kommunegrensene.

Samarbeidet mellom politikk og administrasjon er preget av stor grad av gjensidig tillitt og legger til rette for gode og konstruktive tiltak til det beste for lokalsamfunnet. Vedtaket om at vi skal bli en del av nye Akershus når Viken oppløses, åpningen av nye E-16 gjennom kommunen og stans i byggingen av Ringeriksbanen og E-16 fra Eggemoen og vestover har tatt mye av fokuset til politisk og administrativ ledelse i året som har gått.

Jevnaker kommune har i 2022 bosatt over 60 flyktninger som er kommet til Norge hovedsakelig fra krigsrammede Ukraina. Integreringsarbeidet er omfattende og viktig slik at flyktningene opplever mening og mestring og at lokalsamfunnet kan nyttiggjøre seg deres kompetanse og ressurser.

Rekruttering av nye ledere fra kommunedirektør til avdelingsledere har preget året som har gått. Jevnaker kommune er en profesjonell og trygg arbeidsgiver, men det er stor mobilitet i arbeidsmarkedet i østlandsområdet. Vi har stor bevissthet på å rekruttere og beholde de beste medarbeiderne og målsetningen er at det skal være færre lederskifter i tiden fremover.

Hovedoppgaven til kommunen er å gi gode tjenester til innbyggeren både innenfor og utenfor den normale arbeidstiden. Alle de kompetente medarbeiderne våre har stor grad av ansvarsfølelse for jobben og til yrket sitt. Det ser vi godt gjennom blant annet at antall overliggerdøgn på sykehuset er kraftig redusert, elevene både på 7. og 10. trinn sier at støtten fra læreren oppleves bedre for våre elever enn det som er snittet for landet og at medarbeidere på vann og avløp har tettet mange lekkasjer og jobber systematisk med å optimalisere driften for å redusere kostnader innenfor selvkostområdet.

Økonomisk har året vært svært uforutsigbart. Den globale situasjonen har påvirket kommunens kostnadsnivå gjennom økt rentenivå, inflasjon og ikke minst økte strømpriser. På tross av dette har virksomhetene gitt gode tjenester samtidig som man har forholdt seg lojalt til de budsjetterte rammene. Kommunens skatteinntekter økte overraskende og uforutsigbart på slutten av 2022, slik som både staten og alle andre kommuner også har opplevd. Økt skatt og inntekstutjevning står for den største andelen av det positive netto driftsresultatet på 6 %. 35,8 MNOK overføres til
disposisjonsfond. 

Det gode resultat gir Jevnaker en unik mulighet til å delfinansiere og kanskje fremskynde de planlagte og nødvendige investeringene som kommunen har planlagt. I tillegg har vi fått bedre forutsigbarhet til dekke opp eventuelle økninger i driften uten at det får store konsekvenser eller fører reduksjon av det eksisterende tjenestetilbudet.

Tusen takk til kommunestyret for tydelige prioriteringer og takk til alle medarbeidere for godt utført arbeid innenfor de økonomiske rammene.

Ønsker du å lese mer om årsregnskapet og saksframlegget finner du det på denne siden.

Full oversikt over hvilke saker politikerne skal behandle i mai finner du ved å klikke her.