Det sier kommunedirektør Håvard Ulfsnes, etter at han onsdag sendte kommunens regnskap for 2022 til revisjon.

Han har da spesielt de to kommende byggeprosjektene ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter og Jevnaker ungdomsskole i tankene.

Det foreløpige resultatet viser et netto driftsresultat på 6,1 prosent, noe som er langt bedre enn ventet. Resultatet tilsvarer omkring 36 millioner kroner, som overføres til disposisjonsfondet.

– Takk til alle medarbeidere som utøver gode tjenester innenfor rammene våre. Alle tjenestene i kommunen har stor lojalitet til budsjettet, og har driftet i tråd med det gjennom hele året, sier Ulfsnes.

Han understreker at det verken har vært gjennomført planlagte kostnadskutt eller reduksjon av tjenester.

Uventede refusjoner og økte inntekter

Tidligere, i tertialrapportene, har kommunedirektøren forespeilet et regnskap i balanse. Når det likevel har endt mye bedre, peker han på fire hovedpunkter:

  • Refusjon av ekstraordinære koronautgifter i form av rammetilskudd. Dette kom som en positiv overraskelse i desember.
  • Økte skatteinntekter/inntektsutjevning de siste månedene på grunn av uventet god økonomisk situasjon for Norge. Omfanget her ble klart først i februar.
  • Tilskudd for bosetning av flyktninger.
  • Økte rente- og utbytteinntekter.

Disposisjonsfondet

Disposisjonsfondet er med dette på 132,8 millioner kroner, noe som tilsvarer 21,7 prosent av brutto inntekter. Målet om ti prosent er dermed oppnådd med god margin.

Disposisjonsfondet er midler som i utgangspunktet ikke er øremerket et særskilt formål, og som kommunestyret bestemmer bruken av.

Det endelige regnskapet skal være klart innen utgangen av mars.