Viul Kraft AS ønsker å bygge nytt kraftverk i Randselva. I den forbindelse har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bedt kommunene om innspill på hva som bør konsekvensutredes.

 

Et enstemmig kommunestyre i Jevnaker vedtok sist torsdag en uttalelse som nå sendes til NVE. 

Hovedessensen er at hvordan et nytt kraftverk vil påvirke vannsituasjonen i Randsfjorden må utredes.

Kommunestyret samlet seg om innstillingen fra kommunedirektøren:

I konsekvensutredningen for Randselva kraftverk må det gjøres en utredning av hvordan nytt kraftverk vil påvirke vannsituasjonen i Randsfjorden gjennom hele året, herunder påvirke manøvreringsreglementet.

Det må også konsekvens utredes hvordan eventuelle påvirkning av vannsituasjonen i Randsfjorden vil påvirke attraksjon, næring, landskapsbilde og friluftsinteresser i Jevnaker kommune.

Innledningsvis i møtet ble det gitt en orientering om den planlagte utbyggingen fra Viul Kraft AS. 

Planene innebærer å bygge rørgate fra Randselva ved Bergerfoss med utløp i nordre del av Steinsfjorden. 

Foreløpig beregninger tilsier at et nytt Randselva kraftverk vil gi en økt kraftproduksjon knyttet til Randselva på rundt 120 GWh/år. Dette tilsvarer forbruket til rundt 6000 husstander.

I signalene fra Viul Kraft AS og fra NVE, vil det ikke være aktuelt å endre reglene for høyeste og laveste vannstand i Randsfjorden dersom nytt kraftverk blir realisert. Nytt kraftverk vil likevel trolig endre tappingsregimet gjennom året, noe som igjen vil kunne påvirke vannstanden i Randsfjorden på ulike tidspunkt.

Manøvreringsreglementet, som nevnes i vedtaket, gir blant annet føringer for tapping av fjorden. Også reglementet er for tiden ute på høring, og olje- og energidepartementet har gitt utsatt høringsrist til 31. mars 2023.

Et enstemmig kommunestyre ga i februar kommunedirektøren og ordføreren mandat til å komme med en høring. Denne saken kan du lese mer om i sakspapirene til møtet i februar

Bakgrunn

NVE la i januar meldingen om utbygging av Randselva kraftverk i Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner ut på høring. 

Høringsfristen er 31. mars 2023.

For nærmere informasjon: Se meldingsbrevet og informasjonsbrosjyren via nettsidene til NVE.

Sakspapirene til kommunestyret finner du på denne siden.

Kommunestyremøtet ble sendt direkte. Opptaket, inkludert presentasjonen fra Viul kraft, vil bli lagt ut over helgen.

Saksgang

Randselva kraftverk er nå inne i fase 1 – meldingsfasen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler konsesjonssaken i tre faser:

  • Fase 1: Meldingsfasen
  • Fase 2: Utredningsfasen
  • Fase 3: Søknadsfasen

Les mer om saksgang for større kraftutbygging hos NVE

Informasjon fra folkemøte

NVE avholdt folkemøte om saken tirsdag 7. februar på Ringerikskrafts hovedkontor.

Representanter fra Jevnaker kommune var til stede på møtet.

Møtet ble også sendt direkte, og kan ses i opptak hos lokalavisene. Man trenger abonnement for å se dette:

Her kan du laste ned presentasjonene som ble holdt på møtet:

Filene er i pdf-format.