Statens vegvesen offentliggjorde denne uken at det er Dokka Entreprenør som skal ruste opp strekningen Verkevika–Toso – noe som inkluderer strandpromenaden og amfiet her.

Resultatet skal bli et sammenhengende tilbud for gående og syklende, og trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter prioriteres.

Kontraktsignering er i slutten av august. Etter dette planlegger vegvesenet å holde et informasjonsmøte for lokalbefolkningen. Detaljer rundt dette møtet kommer senere.

Anleggsstart er forventet i september–oktober. Dette er noe senere enn først antatt på grunn av arbeid i forbindelse med flommen.

Dette skal gjøres

  • Fartsgrense skal senkes fra 50km/t til 40km/t på de sentrumsnære delene av strekningen.
  • Det skal bygges nye fortau flere steder, samt at eksisterende fortau skal rustes opp med ny kantstein og asfalt.
  • De fleste gangfeltene skal gjøres opphøyde.
  • Det skal etableres kantstopp for buss.
  • Strandområdet langs Verkevika skal få et løft og fremstå som et attraktivt sted ved at det skal anlegges et amfi som åpner for opphold og tilknytning til vannet.
  • Eksisterende bruer ved Hermannstjernet og Moselva opprettholdes som de er i dag, men det skal gjøres arbeid med kantstein og slitedekke over disse bruene.
  • Det skal også bygges ca. 200 meter ny frostfri fylkesvei, og fylkesvei 241 skal kobles til Glassverkvegen med et nytt kryss slik at fylkesveien blir vikepliktsregulert.
  • For å håndtere overvannsmengdene fra fylkesvei 241 skal det bores ny overvannsledning under jernbanesporet. Det skal også bores kryssing for spillvann og kommunalt overvann, samt elektrokryssing, under jernbanen.

Ny brygge

Ny brygge og andre tiltak og utsmykning er ikke en del av dette prosjektet, og er heller ikke vegvesenets ansvar.

Det er opprettet et nytt prosjekt som handler om videreutvikling i Verkevika, og skal ta for seg både funksjonell og estetisk utvikling.

En viktig del av prosjektet er ny brygge, som historisk sett har vært et landemerke i Jevnaker. Brygga kan gi et stort bidrag som møteplass, rekreasjon, friluftsliv og mulig gjestebrygge for innbyggere og besøkende.

Dette kan du lese mer om ved å trykke her.

Hele pressemeldingen fra Statens vegvesen kan du lese ved å trykke her.