Det er klart etter at et enstemmig kommunestyre torsdag kveld støttet kommunedirektørens innstilling.

Vedtaket innebærer at kommunen kan inngå avtaler med legene om å overta driften av legekontoret, samtidig som legene fortsetter som selvstendig næringsdrivende. Ved enighet, vil kommunen dessuten bygge om lokalene slik at det blir plass til ytterligere en lege i tillegg til dagens tre.

Kommer kommunen og legene til enighet, er foreløpig plan at den nye driftsformen vil gjelde fra 1. september i år. Fra samme tidspunkt vil i så fall tilbudet ved Jevnaker vikarkontor opphøre.

Kommunen har kommet til enighet med fastlege Ingeborg Haugli om å overta hennes liste fra 18. mai, som følge av hennes oppsigelse. Samtidig er det klart at hun vil fungere i hjemmelen ut juni.

Det har nylig vært utlyst to fastlegehjemler, begge med forbehold om kommunestyrets tilslutning til de nye vilkårene. Kommunen har fått søkere til disse hjemlene.

Du kan se saksframlegget til kommunestyret denne siden.

Dette er vedtaket i kommunestyret:

1. Jevnaker kommune innløser verdi av opparbeidet praksis for alle legene på Samfunnshuset med 675 kroner per listepasient.

2. Jevnaker kommune innløser verdi av inventar og utstyr for alle legene på Samfunnshuset med 200.000 kroner per lege.

3. Det inngås 8.2 avtale med legene på Samfunnshuset i hovedsak med de vilkår som er beskrevet i saken.

4. Prosjektering av ombygging iverksettes, og kommunedirektøren vil komme tilbake til ombyggingskostnader etter dette.

5. Det bevilges totalt 3,51 NOK til gjennomføring av punkt 1-3. Av dette utgjør 2,66 MNOK driftsutgifter og 0,85 MNOK investering. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.