Tidligere fremlagte forslag ble vedtatt uten endringer.

Forslagene har vært ute på høring. Det kom inn ni innspill. Disse finner du oversikt over og kan lese her  (sammen med øvrige dokumenter i saken).

 

Om budsjettet

Da forslaget ble presentert fredag 27. oktober ble følgende informasjon publisert: 

Profilen på årets budsjett er forutsigbarhet, ved at det i stor grad er en videreføring av fjoråret. 

Kommunedirektør Håvard Ulfsnes understreker i sin innledning at det er viktig for både medarbeiderne og innbyggerne at det holdes fast på de vedtatte prioriteringene, både for å sikre bedre kvalitet og for å innfri de forventningene som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Investeringer

Investeringene er holdt på et minimum også i 2024, for å kunne prioritere midler til de to store byggeprosjektene ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter og Jevnaker ungdomsskole senere i denne fireårsperioden.

Tiltakene som prioriteres er i tråd med perspektivmeldingen, som er en rapport utarbeidet av KS i 2021. Bærekraftige tjenester, arealeffektivisering av kommunale bygg og fremtidens helsetjenester er viktige utviklingsområder. 

 

Kommunale gebyrer

Renteøkninger og prisvekst berører også den kommunale driften.

For å sikre at vedlikehold og fornying av den kommunale infrastrukturen opprettholdes, foreslås det derfor en økning i de kommunale gebyrene for selvkostområdene vann, avløp og feiing.

Selvkost vil si at brukerne skal dekke kostnadene og at kommunen ikke kan tjene penger på tjenestene.

Fra 2023 til 2024 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 16,3 prosent, hvor avløp øker mest i prosent med 20 prosent. 

Betalingssatser er for eksempel prisen for skolefritidsordning, kulturskole, omsorgstjenester og leie av kommunale bygg, Gebyrer er, i tillegg til de nevnte over, typisk i forbindelse med byggesaker, oppmåling og salgs- og skjenkebevillinger.

Leseveiledning til budsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024–2027

Kommunedirektørens forslag er på over 50 sider. 

Her vil vi forklare litt om oppbyggingen av dokumentet, slik at det kan bli enklere å finne den informasjonen du er ute etter.

  • Hele dokumentet kan du laste ned ved å trykke her (pdf).

På side 2 finner du en detaljert innholdsfortegnelse, men under beskriver vi litt om de forskjellige kapitlene.

Innledende kapittel (økonomiplan 2024–2027 – årsbudsjett 2024)

Her løftes blikket, og du får det store bildet i hvordan Jevnaker kommune leverer i forskjellige kartlegginger, som kommunebarometeret og folkehelseprofilen. Du vil også finne informasjon om forventet befolkningsutvikling.

I dette kapittelet står det også litt om hvordan kommunen ønsker å jobbe, og de økonomiske rammebetingelsene (neste års statsbudsjett og dagens økonomiske status) beskrives.

Handlingsplan 2024–2027:

Denne bygger videre på de fire hovedmålene til kommuneplanens samfunnsdel. 

Her finner du informasjon om hvordan kommunen per i dag leverer på en rekke handlingsmål, hva ambisjonen er og når i planperioden dette skal arbeides med. 

Driftsrammer til tjenesteområdene:

Hovedinndelingen her følger de fire kommunalsjefområdene i Jevnaker kommune.

For hvert område finner du oversikt over hvordan budsjettet foreslås fordelt både i 2024 og for hele økonomiperioden.

Dette kapittelet er likevel mer ord enn tall, for du får også innsikt i hvordan tjenestene jobber i dag og hvordan de ønsker å utvikle seg. 

Investeringer 2024–2027:

Her finner du oversikt og informasjon om de investeringene som foreslås prioritert, både i 2024 og i resten av økonomiperioden.