Det er essensen når Jevnaker kommune ber Olje- og energidepartementet om å vente med å endelig bestemme manøvreringsreglementet for Randsfjorden. Samtidig ber kommunen om at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) starter en vilkårsrevisjon for Randsfjorden.

I tillegg til at NVE nå jobber med manøvreringsreglementet, er de også i oppstarten med konsekvensutredning av et eventuelt Randselva kraftverk.

Alle disse tre elementene må ses i sammenheng, ber kommunen.

Dagens konsesjon for Randsfjorden ble gitt 12. januar 1995. Siden den gang har klimaet endret seg, og erfaringene fra de siste ti årene viser at snømagasinet i nedbørsfeltet varierer mye fra år til år. Dette er forhold kommunen mener må hensynstas i en vilkårsrevisjon.

I brev til både departementet og direktoratet beskriver kommunen at vedvarende lav vannstand i Randsfjorden vil medføre betydelige økonomiske tap for flere aktiviteter og virksomheter i Jevnaker.

Her finner du brevene

De to brevene er vedlagt til kommunestyremøtet 27. april som orienteringssaker:

 • Brevet angående fastsettelse av manøvreringsreglement for Randsfjorden finner du på denne siden.
 • Brevet hvor det anmodes om igangsetting av vilkårsrevisjon for Randsfjorden finner du på denne siden.

Begge brevene er signert ordfører Morten Lafton og kommunedirektør Håvard Ulfsnes.

Hele sakslisten til kommunestyremøtet 27. april finner du på denne siden.

Dette er manøvreringsreglementet

 • Bestemmelser om fylling og tapping av Randsfjorden.
 • Fastsetter øvre og nedre grense for vannivået. 
 • Dagens reglement er fra 1995.
 • Du kan lese mer om gjeldende manøvreringsreglement i sakspapirene til kommunestyret 2. februar i år. Sakspapirene finner du på denne siden.

Dette er en vilkårsrevisjon

 • Innebærer en revidering av konsesjonsvilkårene.
 • Manøvreringsreglementet er en del av konsesjonen.

Dette er prosessen rundt Randselva kraftverk

 • NVE har hatt høring av melding om at det planlegges et nytt kraftverk i Randselva. 
 • Kommunestyret gjorde i sitt møte 16. mars et vedtak med innspill til konsekvensutredningen av dette. Dokumentene til dette finner du på denne siden.
 • Du kan også lese om det i denne saken. Der finner du også mer informasjon om planene.