Momskompensasjonsordningen

Vi ønsker å nå flere frivillige organisasjonen med denne ordningen

Erfaring fra tidligere år viser at det er en del lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. 

 • Dette kan være lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalte underledd må sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt.
   
 • Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreningar.

Minstegrenser for enkeltstående lag og organisasjoner

 • Etter forenklet søknadsmodell er minstegrensen 100 000 kroner i søknadsgrunnlag  ( driftskostnader minus eventuelle avgrensninger og fradrag).
 • Etter dokumentert søknadsmodell er minstegrensen 7 000 kroner i merverdikostnader som det kan søkes kompensasjon for.

Søknadsfristen er 1. september 2021. 

Vær klar over dette:

 • Sentralledd har egne frister for rapportering fra sine underledd. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.
 • Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innan 1. september 2021. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

Mer informasjon om ordningen finner du her:

Om momskompensasjon til frivillige organisasjoner

Ny koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement og aktiviteter, men gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021. Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.  

Hva kan det søkes om støtte til?

 • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling og tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.  
 • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel vere tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  
 • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel vere museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.    

Søknadsfrist er 15. september 2021

Mer informasjon finner du her:

Informasjon om tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt på covid@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.