Dette var et diskusjonsmøte der det ikke ble gjort noen formelle vedtak, men der politikerne kom med signaler om hvordan det skal jobbes videre på veien fram mot et nytt fylke. 

Blant annet ble de enige om at videregående opplæring, samferdsel, kollektivtransport og næringsutvikling er temaer som skal løftes fram i ulike forum og organer.

Vi skal synliggjøre oss og vi skal vise hvilke kvaliteter vi kommer inn i det nye fylket med, understreket flere av formannskapsmedlemmene.

– Rikelig rom for å påvirke

Lasse Narjord Thue fra Viken fylkeskommune skal lede avdelingen for koordinering og støtte i nye Akershus. Han orienterte om pågående prosesser når det gjelder etableringen av de nye fylkene. Han mener Jevnaker og Lunner har rikelig rom for å påvirke.

Det er viktig å huske på at vi hele tiden snakker om nye Akershus. Fylkesdirektøren i Viken er tydelig på at vi nå bygger et nytt fylke, vi gjenoppbygger ikke det gamle. Det betyr at vi skal ha ny tilnærming både når det gjelder geografi og administrasjon. Her har Lunner og Jevnaker rikelig med rom for å påvirke, sa Thue.

Godt økonomisk utgangspunkt

Regnskapet for Viken fylkeskommune for 2022 viste et overskudd på 1,4 milliarder.

Dermed starter de tre nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold med et godt økonomisk utgangspunkt. Det er viktig for satsing på blant annet samferdsel og skole, sa Thue.

Framtidig samarbeid i regionen

I Viken har regional samfunnsplanlegging gjennom kommuneregioner stått sentralt, og dette vil også få stor betydning i den nye fylkeskommunen. 

Regionrådet for Hadeland interkommunale politiske råd (IPR) har vedtatt at det ikke skal videreføres i sin nåværende form etter 2023. Regionrådet består i dag av kun Lunner og Gran, etter at Jevnaker trakk seg ut i 2021. 

Det pågår nå en prosess om veien videre, som daglig leder Ingunn Granaasen orienterte om. Målet er at en anbefaling om veien videre skal være klar i juni.

Gardermoen og Hadeland

Under fellesmøtet ble det klart at det som anses som mest realistisk med et mulig framtidig regionsamarbeid med Gardermoregionen. 

Det har allerede vært kontakt gitt prosessen i Hadeland IPR. Nå ønsker Jevnaker og Lunner å fortsette dialogen for å finne ut av hva et slikt samarbeid kan inneholde og hva kommunene i denne regionen har av felles interesser. 

Øst/vest-aksen innen samferdsel og felles arbeidsmarked er eksempel på viktige momenter.  

Samtidig ble det understreket at det fortsatt skal være et samarbeid på Hadeland i en eller annen form, blant annet gjennom «Hadeland nært og naturlig» - et felles prosjekt der alle de tre kommunene på Hadeland deltar.

Gran forblir i Innlandet, og var derfor ikke en del av fellesmøtet tirsdag.

Fakta om fylkesoppløsningen

Fra 1. januar 2024 blir dagens Viken fylkeskommune, som i dag består av 51 kommuner, delt i tre:

  • 21 kommuner går inn i Akershus
  • 18 kommuner går inn i Buskerud
  • 12 kommuner går inn i Østfold

I Jevnaker ble ønsket om å bli en del av Akershus besluttet av kommunestyret 31. mars i fjor. Se sakspapirer og protokoll på denne siden

Senere ble dette bifalt av Stortinget.

Les mer om dette på regjeringens nettsider