Lanseringen ble fulgt opp med rekecruise og en eventyrlig tur på innsjøen Krøderen, med turistbåten MS/Kryllingen II. Fra Jevnaker deltok Harald Antonsen (Sp).

Gjestelisten var bred, ordførere og kommunedirektører i regionens kommuner ble invitert, det samme ble representanter fra Forsvarets seniorforbund Hole og Ringerike, Norges forsvarsforening, Forsvarets veterantjeneste, Ingeniørvåpenets Soldatforening, Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner, Veteranforbundet SIOPS, og andre representanter fra regionen som har vært medvirkende til utarbeidelse av planen. 

Bildet viser 21 personer som står på en brygge foran en hvit båt. To av mennene er ikledd uniform. Det er lagt ut rød løper som gjestene har gått på for å komme seg til brygga.
Veteranplanen for Ringeriksregionen er nå vedtatt i alle kommunene, og er høytidelig lansert. Foto: Koordinator for interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen, Inger Kammerud

Krødsherad kommunes ordfører Knut Martin Glesne talte for de fremmøte på bryggekanten, ved Olberg kirke i Krødsherad, før ombordstigningen og sa blant annet:

– Veteranplanen understreker at veteraner i våre 5 kommuner i Ringeriksregionen skal bli verdsatt gjennom arrangementer, markeringer og andre tiltak. 

Glesne sa også i sin tale at ønsket er å invitere til at den kunnskapen og de erfaringer som veteranene har, kan bli benyttet til beste for lokalsamfunnene våre. 

– Ambisjonene er at tiltakene skal være realistiske, gjennomførbare og relevante. Mål nummer en er å synliggjøre og ta i bruk veteraner som en ressurs for lokalsamfunnet.

– Det etableres en kommunal veterankontakt i alle fem 5 kommunene og det blir et fast regionalt møtelokale i Hønefoss, sa Glesne og rettet en takk til Ringerike kommune. 

Han takket også prosjektgruppen som har stått for utarbeidelsen av veteranplanen. 

 • Her finner du veteranplanen

  Veteranplanen for Ringeriksregion kan du se i sin helhet ved å trykke her.

  Saksframlegget og dokumentene i forbindelse med at planen ble enstemmig politisk vedtatt i Jevnaker kan du se ved å trykke her.

  Arbeidet med veteranplanen for Ringeriksregionen kan du lese mer om ved å trykke her.

  Jevnaker kommune vedtok i april 2021 en egen veteranplan. Denne kan du laste ned som pdf ved å trykke her.

  Veterankontakt i Jevnaker kommune er Ragnhild Collet-Hanssen, kommunalsjef for sentraladministrasjonen. Du kan kontakte henne på e-post ved å trykke her.

Gratulasjoner fra forsvarets veterantjeneste

Nestkommanderende i Forsvarets veterantjeneste (FVT) Ola Bøe-Hansen tok også ordet, gratulerte og takket de fem ringerikskommunene for etablering av en felles veteranplan, og for det gode samarbeidet mellom FVT og kommunene gjennom prosessen. 

– Det er en stor dag, ikke minst for veteranene, men også for oss i Forsvarets veterantjeneste. Tiltaket om at kommune-Norge skulle oppfordres til å lage sine kommunale veteranplaner ble initiert i Regjeringens oppfølgingsplan i 2014. Vi håpet at alle kommuner ville ta tak i dette, men det ble kun de største kommunene, de med flest veteraner, som var først ute – blant annet Oslo, Bergen og Trondheim. For å få fortgang i arbeidet utga vi i FVT i 2017 en veileder for å utvikle veteranplaner. Da begynte det å skje noe, og i dag har 140 kommuner veteranplan, og 25 er i prosess. Veteranplanene dekker nå over 80 prosent av veteranplanpopulasjonen, som i dag er 53.000 veteraner. Dette er bra, sa Ola Bøe-Hansen. 

Videre sa Bøe-Hansen at Statsforvalteren også er involvert. 

– Norge har siden 1947 bidratt aktivt i internasjonale operasjoner som en viktig del av vår sikkerhetspolitikk. Ivaretakelsen av veteranene fra 2. verdenskrig har høstet mye kritikk før det ble tatt tak i, og det samme har vært gjeldende for veteranene i internasjonale operasjoner. Det var først da veteranene fra Libanon reiste seg på barrikaden at deres sak ble tatt på alvor, og fikk virkelig medfart i 2006. I dag forstår folk at veteranene våre har gitt noe ekstra til samfunnet gjennom sin innsats, sa han. 

Regjeringens handlingsplan (2011) beskriver viktigheten av anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging når det kommer til å ta vare på veteranene og deres familier. 

– Når en soldat reiser ut i en internasjonal operasjon påvirker ikke dette bare soldaten. Hjemme sitter familien med både fysisk ekstrabelastning i form av at oppgaven som soldat normalt løser i familielivet må erstattes av øvrige familiemedlemmer, men også en psykisk belastning fordi de ofte engster seg for at soldaten befinner seg i et område preget av krig og konflikt. Det at kommuner etablerer kommunale veteranplaner og utnevner veterankontakter er i seg selv en anerkjennelse av veteranenes innsats, sa Bøe-Hansen. 

– Gratulerer med veteranplanen! Det er nå jobben starter med å få på plass gode tiltak som kommer veteranene og deres familier til gode, avsluttet nestkommanderende ved forsvarets veterantjeneste Ola Bøe-Hansen.

En synliggjøring av kommunens ansvar

En kommunal veteranplan bidrar til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene og vil være en viktig anerkjennelse i seg selv. Målet med planen er å styrke rutiner for oppfølging av den enkelte veteran og deres familier. Samtidig er det viktig å invitere til at den kunnskap og erfaring som veteraner har, kan bli benyttet til det beste for lokalsamfunnene.

Begrepet «veteran» favner både personer som deltok i hjemlige operasjoner under 2. verdenskrig og personer som har deltatt i internasjonale operasjoner, inkludert fredsbevarende eller fredsopprettende oppdrag, fra andre verdenskrig og fram til i dag. De som har vært i utenlandsoppdrag for politiet og Utenriksdepartementet i regi av Forsvaret, regnes også som veteraner.

Tall fra forsvaret tilsier at det er om lag 850 veteraner i Ringeriksregionen per 2022, av disse er 12 av veteranene fra Krødsherad kommune. Tallet på veteraner er usikkert og deres familie er ikke medregnet. Det er viktig å være oppmerksom på at dette er tall fra 1978 og fram til i dag.

Ringeriksregionen – en forsvarsregion

Anerkjennelse og ivaretakelse av veteranene og deres familier er viktig, for å gi den støtten de trenger og respekten de fortjener. Ringeriksregionen har vært en forsvarsregion i lang tid. 

Tyngdepunktet har ligget i Hole og Ringerike, som har vært vertskommuner for flere militær-leirer. 

Mange i regionen har vært eller er tilknyttet Forsvaret som militær, sivilt ansatt eller familie.