Dagens skolefløy fra 1957 er uoversiktlige og gjør hverdagen tungvint for både elever og ansatte. Skolen har dessuten et betydelig vedlikeholdsetterslep.

I 2020 ble det vedtatt å utrede å rive deler av skolen for å bygge nytt samt gjøre noen oppgraderinger. Nå er skisseprosjektet gjennomført, og er i juni blitt godkjent gjennom politisk behandling.

Se flere detaljer om behandlingen i formannskapet og kommunestyret lenger ned.

Saksframlegget og tilhørende vedlegg kan du selv se nærmere på ved å trykke her.

En tegning av skolen med beskrivelse av funksjonene til de forskjellige delene. Over tegningen er teksten
Slik ser man for seg funksjonene i den nye skolen. Rød del: Arbeidsplasser til administrasjon og lærerarbeidsplasser. Blå del: Hovedinngang og amfi (omtalt som vennskapsalleen i dag). Grønn del: Trinneareal. Orange del: Spesialrom. Gul del: Kontorer og biblioteket. Områder som ikke berøres og derfor er uten farge: Svømmehall og eksisterende idrettshall. Illustrasjon: Map arkitekter

Nytt bygg

Siden 2020 har det skjedd mye i kulissene. Kommunestyret, ungdomsrådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelser og idrettsrådet har vært holdt orientert underveis i arbeidet.

Nå foreslås det å rive det som kalles skolefløyen, og i stedet bygge et nytt bygg, et trinnareal. Dette er på tre etasjer – der hvert trinn får alle sine ordinære undervisningsrom på én etasje.

Dette blir en helt annen løsning enn i dag, der hvert fag har sitt klasserom og elevene stadig forflytter seg.

Skisseprosjektet omfatter også at gymsalen bygges om til kontorer, at deler av spesialfløyen oppgraderes og at administrasjonsfløyen rehabiliteres for å få plass til både arbeidsplasser til lærerne og administrasjonen.

Slik er forslaget i skisseprosjektet: 

  • Det bygges et nytt trinnareal i tre etasjer
  • Skolefløyen rives
  • Gymsalen bygges om til bibliotek, kontorer og grupperom
  • Deler av spesialfløyen oppgraderes
  • Administrasjonsfløyen rehabiliteres for å få plass til både arbeidsplasser til lærerne og administrasjonen
  • Vennskapsalleen, svømmehallen og Jevnakerhallen består som i dag

Arealet på bygningsmassen vil på denne måten reduseres med 2116 kvadratmeter. Det vil medføre at kommunen får mer ressurser til vedlikehold per kvadratmeter. En annen gevinst vil også være at man får redusert co2-utslippet per kvadratmeter bygg – når bygge- og riveperioden er over.

Se video som visualiserer hvordan det kan bli fra Map arkitekter:

Illustrasjon av fasaden fra nordøst og syd, dette er beskrevet med tekst på bildet.
Fasaden sett fra to sider. Illustrasjon: Map arkitekter

Viser prinsippet

Et skisseprosjekt viser prinsippet, men det inneholder ikke mange detaljer og det er ikke gjennomført grundig kvalitetskontroll.

Anslått kostnadsramme er rundt 185 millioner kroner. Det inkluderer blant annet prosjektering, byggekostnader, inventar, midlertidige løsninger for skolen i byggeperioden og en usikkerhetsbuffer.

Kommunedirektørens innstilling

Det fastsettes en kostnadsramme på kr 185 MNOK. eksklusiv prisjustering og tilvalg til investeringsbudsjett for Jevnaker ungdomsskole (JUS). Det fremlagte skisseprosjektet godkjennes og administrasjonen starter arbeidet med forprosjekt. Kommunedirektøren legger frem forslag til budsjettjustering for kostnader som påløper inneværende år i forbindelse med 2. tertial rapporteringen.

Formannskapets behandling

Tirsdag 13. juni behandlet formannskapet saken. De vedtok da en innstilling som sendes videre til kommunestyret. Der sluttbehandles saken 22. juni.

Det var full enighet i formannskapet om å gå inn for kommunedirektørens innstilling om å starte arbeidet med et forprosjekt for nye Jevnaker ungdomsskole.

I tillegg vedtok et flertall at de ønsker forprosjektet også skal innebære tre tilvalg. Disse er presentert i saksframlegget, men skisseprosjektet har i hovedsak begrenset seg til skolefunksjoner.

De tre tilvalgene er:

  • Utvidelse av atrium med plass til 260 personer.
  • Rehabilitering av svømmebasseng og garderober.
  • Prosjektering av utvidelse av idrettshall.

Du kan lese mer om tilvalgene i saksframlegget, som du finner ved å trykke her.

Endelig vedtak gjøres altså av kommunestyret 22. juni.

Kommunestyrets behandling

Torsdag 22. juni ble saken behandlet i kommunestyret.

Også her var det full enighet om å gå inn for kommunedirektørens innstilling om å starte arbeidet med et forprosjekt for nye Jevnaker ungdomsskole.

Flertallet vedtok dessuten at forprosjektet skal innebære alle de tre tilvalgene.

Tidslinje over arbeidet til nå

2018: Det gjennomføres et innovasjonsprosjekt ved skolen. Konklusjonen er at skolen ikke tilfredsstiller dagens krav og har et stort vedlikeholdsetterslep. Kommunestyret vedtok enstemmig 11. oktober 2018 at det skulle startes opp et forprosjekt. 

2019: Politikerne ble 14. november 2019 orientert om en kostnadsanalyse som tilsier en ramme på hundre millioner kroner (inkludert moms). 

2020: Administrasjonen presenterte tre alternativer. Det ble enstemmig vedtatt 15. oktober 2020 at man skal utrede rivning og bygging av ny skolefløy, samt oppgradere spesialfløyen. Saksframlegget kan du åpne ved å trykke her

2022: Jevnaker ungdomsskole ligger inn i økonomi- og handlingsplanen politikerne vedtar for 2023–2026. Sammen med 31 millioner kroner til forprosjekt og byggestart beskrives forprosjekt i perioden 2023–2025, byggestart i 2026 og at skolen skal kunne tas i bruk i 2027. Vedtatt økonomi- og handlingsplan kan lastes ned her

2023: Skisseprosjektet blir politisk behandlet i juni. Saksframlegg, med vedlegg, til råd og utvalg juni 2023 kan du se ved å trykke her.