Nå er Jevnaker kommune en del av Viken fylke. Fra 1. januar 2024 skal Viken deles opp i tre nye fylker: Akershus, Buskerud og Østfold.

Det er politisk vedtatt at Jevnaker da skal være en del av Akershus. 

Mange har spørsmål i forbindelse med at Jevnaker blir en del av nye Akershus fylke fra 1. januar 2024.

Under belyser vi noen av temaene vi opplever at innbyggerne er mest opptatt av. Er det informasjon du savner, så ta gjerne kontakt ved å sende en e-post til web@jevnaker.kommune.no.

Nettsidene til det nye fylket bygges fortsatt, men du vil finne stadig mer informasjon der.

Fakta om fylket

Nye Akershus fylke består av 21 kommuner og over 700 000 innbyggere bosatt på 5895 kvadratmeter.

Kommunene er: Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Vestby, Nordre Follo, Ås, Enebakk, Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nittedal, Gjerdrum, Lunner og Jevnaker.

Øverste administrative leder er Ellen Christine Christiansen.

Akershus har et parlamentarisk styre. Det betyr at fylket ledes av et fylkesråd. Leder av dette er Anette Solli (Høyre). Les mer om fylkesrådet her. Fylkestingets ledelse er Thomas Sjøvold (H, fylkesordfører) og Liv Gustavsen (Frp, fylkesvaraordfører). 

Her finner du resultatene fra høstens fylkestingsvalg.

Fylkesrådet har lagt frem et forslag til budsjett for 2024. Les om budsjettforslaget her.

Ønsker du kontakt med Akershus fylkeskommune, finner du kontaktinfo her.

Videregående skole

Fylkeskommunen har ansvar for å gi alle elever et tilbud på videregående skole. 

I den politiske plattformen 2023–2027 for samarbeidet for samarbeidet mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti kan man lese: 

«Sikre at elever som bor i Lunner og Jevnaker også har reelt fritt skolevalg og at de skal kunne søke seg til skoler enten i Akershus eller på Hadeland eller Ringerike.»

Viken fylkeskommune har tidligere gitt garantier om at elever til og med kullet som begynner høsten 2024 kan søke seg til – og fullføre – videregående skole på Hadeland/Ringerike.

Jevnaker kommune vil avklare fremtidig ordning om skolegang for våre elever så snart administrativ og politisk ledelse er på plass i Akershus.

Tannlege

Fylkeskommunen har ansvaret for at tilbudet om skoletannlege ivaretas. 

Det arbeides med å gjenåpne Jevnaker tannklinikk. I mellomtiden følges pasienter opp ved Nannestad tannklinikk. 

Her finner du informasjon om Nannestad tannklinikk.

Fra 29. januar er det etablert et midlertidig, lokalt tilbud for pasienter med behov for akutt tannhelsehjelp. 

I slike tilfeller kan det ringes direkte til:

  • Tannlegene Nicolay Nilssen og Nenad  Stojanovic, Storgata 5, 3520 Jevnaker. (Klinikken ligger i 2. etasje og har ikke heis.)
    Tlf. 61 31 13 79 
  • Tannlegene Lynne og Arnesen, Storgata 3, 3520 Jevnaker. 
    Tlf. 61 31 11 04

I forbindelse med overgangen til nytt fylke, ble Jevnaker kommune forsikret om at tilbudet ved Ringerike tannklinikk videreføres. Dette har ikke blitt overholdt. 

Jevnaker kommune har over tid jobbet for å sikre innbyggerne et lokalt tilbud, og er godt fornøyde med hvordan Akershus fylkeskommune planlegger å løse situasjonen.

Ved eventuelle spørsmål om tannhelsetilbudet, kontakt Akershus fylkeskommune ved tannhelsetjenesten.

Fylkesveier

Akershus fylkeskommune overtar ansvaret for fylkesveiene. Ingen veier endrer klassifisering som følge av fylkesbyttet. 

Viken fylkeskommune har en egen nettside med informasjon om drift og vedlikehold av fylkesveier. Etter hvert vil denne informasjonen flyttes til nettsidene til nye Akershus fylke.

Kollektivtrafikk/samferdsel

Ruter har informert om at Innlandstrafikk inntil videre vil kjøre de samme rutene som i dag.

De reisende vil ikke oppleve endringer i rutefrekvens eller farge på bussene.

På nyåret vil Jevnaker være en del av Ruters billettsystem som vil gjøre det rimeligere å reise kollektivt mot Oslo, Romerike og Nittedal. I praksis vil reisende kunne velge mellom å kjøpe innlandsbillett hvis man skal mot Gran eller Ruter-billett hvis man skal mot Ringerike eller Lunner.

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon.

I den politiske plattformen står det: «Fylkesrådet vil at det skal bli enklere og billigere å reise kollektivt. Et godt utbygd kollektivtilbud er avgjørende for å kutte klimagassutslipp, og for å sikre folk og særlig familier en hverdag som går rundt. Fylkesrådet vil prioritere å redusere prisen på månedskort.»

Sykehus

Sykehustilhørighet følger ikke fylkesgrensene. Fylkesbytte i seg selv påvirker ikke dagens tilhørighet. Ringerike sykehus vil fortsatt være lokalsykehuset for oss i Jevnaker.

Politi og brannvesen

Organiseringen av politi og brannvesen følger ikke fylkesgrensene. 

Jevnaker vil fortsatt høre innunder Hønefoss politistasjon og Sør-Øst politidistrikt, mens Jevnaker brann og redning er tilknyttet Sør-Øst 110.

Landbruk

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal fortsetter som i dag. Mer informasjon om landbrukskontoret finner du på deres nettsider.

Andre samarbeidsområder

De kommunale tjenestene samarbeider med både andre kommuner og fylkesorganisasjonene. Flere av disse arenaene vil bli endret som følge av fylkesbyttet. 

Dette berører i første rekke kommunens ansatte og deres nettverk, og berører ikke direkte leveringen av tjenester.

På dette området er det fortsatt mye som er uavklart. Jevnaker kommune jobber både med å få oversikt over omfanget av disse samarbeidene, og å posisjonere Jevnaker inn i nye samarbeid.

Statsforvalter

Statsforvalteren kontrollerer kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. 

Jevnaker ligger innunder Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, hvor Valgerd Svarstad Haugland er statsforvalter.

Dette er en videreføring av Statsforvalteren i Oslo og Viken, men med nytt navn. 

Les mer om statsforvalterstrukturen i denne pressemeldingen fra regjeringen.