Den ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Lunner den 15. juni, og i kommunestyrene i Jevnaker og Gran 22. juni.

Behovet for en Hadelandserklæring ble drøftet vinteren 2023, etter innspill fra Jevnaker kommune. Ordførerne i de tre Hadelandskommunene har diskutert formål og innhold i en slik erklæring, og på Hadelandstinget fredag 12. mai 2023 la ordførerne fram et konkret forslag.

Hadelandserklæring inneholder følgende tre hovedpunkter:

  • Merkevaren Hadeland: Det påpekes at Hadeland er en felles merkevare, som kommunene har et felles ansvar for å ivareta. Det skal tilstrebes å bruke Hadeland-begrepet på virksomheter eller aktiviteter der alle tre kommunene er inkludert.
  • Involvering og samarbeid: I dette punktet presiseres det at kommunene må samarbeide og involvere hverandre i større saker, og at kommunene ønsker spesielt å videreutvikle samarbeidet om prosjektet «Hadeland nært og naturlig» og Hadeland som merkevare.
  • Felles kultur: I det siste punktet framheves Hadelands felles historie og kultur, og at det er viktig at kommunene i fellesskap videreutvikler dette som en del av merkevaren Hadeland.

Hadelandserklæringen er ment å fungere som en overbygning for samarbeidet på Hadeland, som kan bidra til å binde kommunestyrene sammen.

– Symbolsk og viktig bekreftelse

De tre ordførerne Harald Tyrdal i Lunner, Morten Lafton i Jevnaker og Randi Eek Thorsen i Gran, har dette å si om betydningen av erklæringen og at den ble enstemmig vedtatt i alle kommunestyrene:

– Dette er en symbolsk og viktig bekreftelse av fellesskapet. Sammen forpliktelser Lunner, Jevnaker og Gran seg til å ivareta merkevaren Hadeland og sikre en god utvikling. Med tre enstemmige kommunestyrer i ryggen, er det et historisk sus over denne signeringen.

Hadelandserklæringen

Formål: Gjennom Hadelandserklæringen vil kommunene på Hadeland forplikte seg til å ivareta og sikre fremtidig samarbeid. Kommunene vil med erklæringen uttrykke at vi har et felles ansvar for å forvalte innholdet i, og begrepet Hadeland.

Merkevaren Hadeland

Kommunene har et felles ansvar for å ivareta merkevaren Hadeland. Dette skal gjøres med respekt for historien og bidra til utvikling av miljø og samfunn til det beste for kommende generasjoner. Kommunene erkjenner og ivaretar sitt felles og likeverdige ansvar – og skal omtale de tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker som Hadeland.

  • Kommunene skal tilstrebe å bruke Hadelandsbegrepet på virksomheter eller aktiviteter der alle tre kommunene er inkludert.

Involvering og samarbeid

Kommunenes interesser eller tiltak som krysser grenser mot en eller flere av Hadelandskommunene, skal søkes løst i felesskap. Kommunen som har eller tar et initiativ som vil eller kan ha konsekvens for nabokommuner på Hadeland, skal tidlig involvere nabokommunen(e) og utvise både respekt og raushet.

  • Ved etablering av virksomheter eller aktiviteter der andre kommuner/regioner innlemmes, skal alle tre kommuner være enige om at begrepet Hadeland kan benyttes.
  • Regionrådsrepresentantene, oppnevnt i de tre kommunene skal uavhengig av regiontilhørighet møtes minimum tre ganger i året for å drøfte erklæringens etterlevelse.
  • Kommunene på Hadeland vil samarbeide om det regionale programmet «Hadeland – nært og naturlig», med langsiktig mål om økt tilflytting og næringsetablering. Gjennom felles profilering og synliggjøring av Hadeland søkes det å oppnå økt bevissthet blant befolkningen på Østlandet om Hadeland som attraktiv bo-, etablerer- og besøksregion. Programmet skal stimulere til gode aktiviteter som underbygger at regionen er attraktiv.

Felles kultur

Kommunene på Hadeland representerer en felles historie og kultur. De gode sanseinntrykk i form av åpent kulturlandskap, ivaretakelse og videreutvikling av natur- og stedskvaliteter skal hegnes om, til det beste for vår og fremtidige generasjoner.

Gjennom felles satsing på reiseliv, historie, landskapsforvaltning og kultur skal en innsats for merkevarebygging med Hadelandskommunene videreføres for å styrke varemerket – Hadeland.

Et viktig tiltak er å involvere og invitere hverandre til kultur- og reiselivsaktiviteter, samt andre aktiviteter hvor det av hensyn til merkevaren Hadeland er naturlig. Kommunene må være forberedt på å delta aktivt og finansielt ved slike anledninger.