Slik søker du om fradeling

Du trenger naboliste, situasjonskart, planbestemmelser for grunneiendommen. I søknaden legger du ved:

Arealoverføring

En arealoverføring er en overføring av større arealer mellom to tilgrensende matrikkelenher og benyttes når endringen overskrider grensene for grensejustering.
I en arealoverføring skjer fradeling, overskjøting av hjemmel og sammenslåing i èn forretning. 

Arealoverføring er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven.
Slik søker du om arealoverføring:


Partene er ansvarlig for å avklare, beskrive og sikre rettigheter, feste og pant.

Sammenslåing

Dersom det foreligger en eiendom med samme gårdsnummer, men ulike bruksnumre kan disse slåes sammen til et gårds- og bruksnummer. Kommunen kan i tillegg ha satt dette som vilkår i tillatelsen til deling av grunneiendom. Eiendommene må ligge i samme kommune og utgjøre et sammenhengende areal. Det må være samme tinglyste eier på eiendommene som skal slåes sammen, og det må ikke foreligge tinglyste heftelser som medfører prioritetskollisjon mellom panthaverne

Krav om sammenslåing må settes frem til kommunen i skjema som du finner her. Det anbefales derfor å undersøke i grunnboken, før det fremsettes krav om sammenslåing til kommunen.

Det er ikke krav om oppmålingsforretning ved en sammenslåing. Kommunen krever ikke gebyr for å behandle et krav om sammenslåing.