29.04.2021 vedtok kommunestyret en ny forskrift om motorferdsel på vann og vassdrag i Jevnaker kommune. Bruk av motorfartøy på vann er i Jevnaker kun tillatt på Randsfjorden. Reglene for Randsfjorden er tilnærmet lik i alle Randsfjord-kommunene.

Utdrag av regler for Randsfjorden:

I den nye forskriften er prinsippet om fem knops fartsgrense i 100-meterssonen videreført. I tillegg er det lagt til en sone på 250 meter utenfor større badeplasser der fem knop er største tillatte hastighet.

Vannskuter er tillatt på samme måte som andre fartøy.

I Jevnaker er motorferdsel med hytte/brakke/campingvogn/brygge på flåte eller pongtonger tillatt for farkoster som registreres hos kommunen. Det kan også søkes om tillatelse til sleping av flytende farkoster uten egen motor.
 
Les hele forskriften hos Lovdata ved å trykke her.

Dokumenter

Saksdokumentene til kommunestyret 29.04.21 finner du ved å trykke her

Karutstnitt sør finner du ved å trykke her.

Karutstnitt nord finner du ved å trykke her.