Det er målet til Fritidserklæringen, som regjeringen re-signerte høsten 2022. (Du kan lese den i sin helhet ved å laste ned en pdf her.)

– Det skal ikke være noe som hindrer at man er med på minst én aktivitet, sier Lars Blakstvedt.

Sammen med ordfører Morten Lafton inviterer han til Alle med-dugnad.

Motiv og hensikt er gjenkjennbar fra tidligere prosjekter, men tilnærmingen er ny. 

I den første Alle med-invitasjonen i fjor høst sto det blant annet: «Ved å jobbe sammen på tvers av fag og sektorer, kan vi i fellesskap sikre at alle barn får oppfylt sin rett til lek og fritid.»

Ett av tiltakene var å ha en fast arena for å diskutere og følge opp saker rundt inkludering og samarbeid to ganger i året. I mars ble dette fulgt opp med et første møte.

Totalt deltok rundt 20 personer, noe nedgang fra oppstartsmøtet. Rundt ti lag og foreninger var representert. Resten var representanter fra de folkevalgte, ungdomsrådet og fra oppvekst- og kulturtjenesten og Nav flyktningtjeneste.

Dette er Alle med

 • En arbeidsmodell og et gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomiske og sosiale ressurser.
 • Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva som kan gjøres for å få alle med.
 • Utviklet av organisasjonsnettverket Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU)
 • Finansieres av Bufdir, gjennom Tilskudd til inkludering av barn og unge.
 • Les mer på allemed.no

Skal spørre de unge selv

Fokuset er aller størst på ungdomsskoleelever. Det er gjerne i denne alderen unge slutter på organiserte aktiviteter. Årsakene kan være mange.

– Men den største barrieren er ofte økonomi, sier Lars. 

Ungdomsrådet har pekt på transport som det største hinderet. Bredde er også et perspektiv.

– Der er vi gode i Jevnaker. Det er kanskje den største styrken vi har, en god bredde til å være så liten kommune, sier Lars. 

Ordføreren er opptatt av at det ikke nødvendigvis handler om det fysiske rundt et tilbud. 

– Det man trenger er et sted å føle mestring og tilhørighet, påpeker han.

Nå skal det gjøres en kartlegging blant unge fra femte trinn og ut ungdomsskolen for å finne ut:

 • Hva de er med på
 • Hva som gjør at de ikke er med
 • Hva de ønsker seg aktiviteter

Denne kartleggingen blir noe konkret å følge opp på neste møte.

– Alle må engasjere seg

Kommunen er helt avhengige av aktive lag og foreninger for å gi ungdommen et godt tilbud på fritiden, men kan også bidra for å finne løsninger og legge til rette for at dette skal være mulig. Samtidig kommer man ikke i mål uten engasjerte foresatte, understreker ordføreren: 

– Alle må bidra skal vi lykkes med at alle skal kunne være med på noe. Alle må engasjere seg, for noen få kan ikke løse dette alene. 

Ett hovedtema på mars-møtet var hvordan ungdommen kan få et tilbud allerede like etter skoletid, som er et utfordrende tidspunkt fordi mange frivillige fortsatt er på jobb. 

Et annet stort tema var det som kan resultere i at det blir en aktivitetsdag hvor lag og foreninger får vise fram sine aktiviteter. Litt som de veletablerte yrkesmessene, bare med fritiden som fokus.

Suksesskriterier for å inkludere barn og unge på fritiden:

 • Synlige og tydelige tilbud med liten grad av forpliktelse 
 • Utlån av utstyr innad i klubber og organisasjoner  
 • Støtte til medlemskontingenter 
 • Informasjon ut til alle 
 • Mer fokus på det sosiale fremfor prestasjon 
 • Inngangsbilletten så lav som mulig (kontingent) 
 • Anonym støtteordning 

Utformet av deltakerne på møtet i mars.

Ta kontakt!

Alle som var invitert til møtet skal ha fått tilsendt referat. Ble ikke ditt lag/forening invitert, så kontakt Lars Blakstvedt med kontaktinfo for å kunne bli med neste gang! Neste møte blir til høsten. 

– Nå er det viktig at vi alle har fokus på å få alle med. Hvis noen lag og foreninger har spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss, sier Morten og Lars.

Kontaktinfo

Lars Blakstvedt
E-post: lars.blakstvedt@jevnaker.kommune.no
Telefon: 480 41 165
 

Morten Lafton
E-post: morten.lafton@jevnaker.kommune.no
Telefon: 934 47 120

Ps! Kommunen ønsker å tilby kurs hvor lag og foreninger får økt kunnskap om å søke tilskudd. Skal dette bli arrangert, må minst ti lag og foreninger være påmeldt. Er du interessert, så kontakt Lars.