Hva blir egentlig Jevnaker og Lunners plass i Akershus? Det har vært et ofte stilt spørsmål, men ved å invitere til et felles møte på Thorbjørnrud hotell ble det i hvert fall tydelig at Akershus fylkeskommunene ønsker å involvere. 

La oss ta et praktisk eksempel på sammenhengene:

Den politiske ledelsen i Akershus har prioritert flere ting knyttet til klima, både i den politiske samarbeidsavtalen generelt og for 2024 spesifikt.

Ett av disse er en ren og tilgjengelig Oslofjord.

– Det er langt herfra til Oslofjorden, men det krever at alle vassdrag i Akershus er rene. Hva som skjer med bekker og elver i Jevnaker er derfor også viktig, forklarte fylkesråd Solveig Schytz.

Passende nok: Kort tid etter besøket fra Akershus vedtok kommunestyret i Jevnaker enstemmig å støtte «Opprydding av Randsfjorden 2024» økonomisk.

 

Bildet viser et rom med flere bord og mennesker rundt. Man ser de diskuterer ting med hverandre.
Politikere fra Jevnaker og Lunner hadde gruppesamarbeid. Foto: Jevnaker kommune

Planarbeid

Det var avdelingen plan, kulturminner, klima og miljø i Akershus fylkeskommune som var vertskap. Gjester var formannskapene i Jevnaker og Lunner, representanter fra administrasjonene i begge kommunene og regionkoordinator på Hadeland. Ordfører fra Gran var også til stede.

Det store temaet var regional planstrategi. 

Dette er en plan som skal fremme helhetlig regional utvikling og slik gjøre planleggingen mer forpliktende og målrettet. Det er en strategi som bygger over alle de andre regionplanene, som igjen omhandler tema som livskvalitet, kompetanse og areal. 

Gjennom gruppearbeid ble utviklingstrekk drøftet, og kommunens arbeid per i dag vurdert. Eksempler på utviklingstrekk var alt fra sosiale forskjeller til nedbygging av dyrka og dyrkbar jord.

Møtet og gruppearbeidet medførte gode diskusjoner, selv om det ikke skulle føre til de store konklusjonene.

 

– Føler oss ivaretatt og hørt

Ordfører Morten Lafton var etterpå godt fornøyd med involveringen av formannskapene.

– Det sikrere en bredere innsikt fra kommunens side, og det er bra at formannskapet får se hvor komplekst og sammensatte dette arbeidet er. En slik samling gjør at vi føler oss ivaretatt og hørt.

Den regionale planstrategien er planlagt ut på høring denne våren og med endelig vedtak til høsten.