De som bor i Jevnaker kommune, som har alvorlig svekket immunforsvar og ønsker en 3 vaksinedose bes ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt dere opp på en time til dette så raskt som mulig.

For å få 3. dose må det dokumenteres at du tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de skal bestille eller møte opp til vaksinasjon.

Men siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose:

Gruppe 1

• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon

• alvorlig og moderat primær immunsvikt

• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. Se listen hos legeforeningen 
 

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:
Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:
Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.
 

Ytterligere informasjon om dokumentasjonen som kan medbringes slik at denne gruppen kan få tredje dose så raskt som mulig:

Dette er taushetsbelagt informasjon etter helsepersonellovens § 21. Det er viktig at kommunen behandler all personsensitiv informasjon innenfor lovverket. Pasienten skal kun fremvise dette for å godtgjøre at de tilhører en gruppe som kan motta tilbud om dose tre.

Pasientene må selv velge om de vil fremvise personsensitive informasjon. Hvis de ikke ønsker dette vil de etter hvert motta et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremgår at de er i en gruppe som kan motta et tilbud om tredje dose, og pasienten kan velge å vente på dette.

Personer med autoimmun sykdom som bruker ett eller flere av de immundempende medisiner i den alfabetiske listen kan altså ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no for å få tildelt en time til vaksinasjon. Dokumentasjon på at de bruker et slikt preparat må fremvises på vaksinasjonsdagen.
Dette kan gjøres ved at pasienten tar med vanlig ID i tillegg til resept eller selve forpakningen med påskrift som viser at han/hun er bruker av medisinen. Alternativt kan pasienten ta med journalutskrift som bekrefter det samme. Brev fra behandlende spesialist som dokumenterer at de bruker et av preparatene kan også benyttes.