Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) arbeider med å revidere kommunenes forskrifter for
husholdningsavfall. Det er lagt til grunn at ny felles renovasjonsforskrift skal vedtas i alle
eierkommuner innen nyttår 2022.

Bakgrunn

Forurensningsloven pålegger kommunen å samle inn og behandle husholdningsavfall. For å oppnå en
hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og videre transport av husholdningsavfall kan
kommunen vedta egne lokale forskrifter, jf. forurensningslovens § 30. Renovasjon er en tvungen
tjeneste. Det betyr at alle husholdningene, inkludert fritidseiendommer, er forpliktet til å delta i den.
Dagens renovasjonsforskrift trådte i kraft i 2006/2007 og gjelder for Ringerike, Gran, Lunner,
Jevnaker og Hole kommuner. Dagens forskrifter kan leses på HRAs hjemmeside: www.hra.no

Hvorfor bør forskriften revideres?

Følge opp nasjonale krav og lokale ambisjoner innenfor avfall og gjenvinning som er kommet
etter forrige forskrift.
• Nye juridiske rammevilkår for samtykke til innsamling av husholdningsavfall og klagebehandling
etter forskriften
• Økt vektlegging av HMS for renovatører og operatører
• Sikre nødvendig handlingsrom og hjemmel for å kunne gjøre fremtidsrettede tilpasninger i tråd
med teknologisk utvikling uten at dette krever forskriftsendringer
• Harmonere forskriften med store deler av landet; tilnærmet samme plikter og rettigheter
uavhengig av kommunegrenser
 
HRA har siden starten hatt felles likelydende forskrift for de fem eierkommunene, med unntak av én
formulering i Ringerikes forskrift.
 
Forskriften regulerer forholdet mellom HRA som tjenesteleverandør på vegne av kommunene, og
innbyggerne som abonnenter til HRAs tjenester, jf. forurensningsloven § 30.
 
HRA har kunder som har næringsavfall, for eksempel restauranter, skoler og barnehager. Forskriften
vil ikke gjelde for disse. Forholdet til næringskunder vil som i dag skje gjennom avtaler.
 

Forslag til revidert forskrift

Det meste av forskriften er i innhold lik med gjeldende forskrift. Formen er derimot nå i tråd med
nasjonal praksis og anbefalinger for renovasjonsforskrifter. Forskriften er blitt tydeligere og gir
mindre rom for misforståelser og tolkning.
Bransjeorganisasjonen Avfall Norge mener det er nødvendig å harmonisere avfallsløsningene i
kommunene for å øke materialgjenvinningsgraden. HRA støtter dette, og har derfor lagt en rekke
forskrifter til grunn under arbeidet med ny forskrift. I arbeidet ser vi at lokale forskrifter nå
harmoniseres, og at det bare er mindre forskjeller mellom dem. Vi har brukt disse aktivt i arbeidet,
med formål å harmonisere HRAs forskrift med nasjonal praksis.
 
De viktigste endringene og presiseringene er:
• Sterkere vektlegging av HMS og arbeidsmiljø
• Todelt struktur: forskrift utdypes i retningslinjer
• Avfallstyper og henteintervall er ikke spesifisert
• Innføring av særskilt klagenemnd
• Forskriftsfesting av kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall
• Større åpning for gebyrdifferensiering, i tråd med forurensningsloven/norsk avfallspolitikk
• Presisering av boenhet – enhetlig praksis
• Forskriftsfesting av renovasjonsteknisk planlegging
 
 

Høringsprosessen - slik svarer du

Det gjennomføres en offentlig høringsprosess etter forvaltningsloven § 38. HRA gjennomfører høringsprosessen på vegne av kommunene. 

Det legges det opp til en høringsperiode på 10 uker. Frist for å gi uttalelse til forskriftsforslaget er 10. august 2021.

Eventuelle uttalelser til forskriftsforslaget skal gis skriftlig og sendes per e-post til firmapost@hra.no eller i posten til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA), Musmyrveien 10, 3520 Jevnaker.

Når forskriften er vedtatt i alle kommunene, vil den bli kunngjort i Norsk Lovtidende og gjort tilgjengelig på Lovdata og HRAs nettsider.