Aktuelle kurs og tilbud

For tiden ingen aktuelle kurs eller tilbud.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.

Psykiske helsetjenester

Psykisk helsetjeneste har fokus på at mennesker i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet.

Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet for å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Vi kan også gi råd og veiledning til pårørende.

Psykisk helsetjeneste Jevnaker kommune er organisert under Helse og omsorg, Hjemmebaserte tjenester og har sine lokaler i tilknytning til Samfunnshuset. Formelt navn på tjenesten er Psykisk helse- og oppfølgingsteam og vi er tilgjengelige på dagtid i ukedagene.

Tjenesten er for

 • Mennesker over 18 år som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.
 • Mennesker med psykiske vansker som gir nedsatt funksjon i dagliglivet.
 • Mennesker med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp.
 • Mennesker som befinner seg i en livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon.
 • Pårørende til mennesker i målgruppen.


Eksempler på hva tjenesten kan være:

 • Støttesamtaler, veiledning
 • Forebyggende arbeid
 • Koordinering av tjenester, utarbeiding av individuell plan
 • Kartleggingsarbeid

Rustjeneste

Psykisk helse- og oppfølgingsteam gir tilbud til personer med rus/avhengighetsproblematikk og deres pårørende. Vi holder til i lokaler i tilknytting til Samfunnshuset, og er tilgjengelig på dagtid i ukedagene.

Den overordnede målsettingen for teamet er å tilrettelegge tiltak for en vellykket rehabilitering for den enkelte, ut i fra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og mål.

Bruk oss som en samarbeidspartner.
Sammen kan vi se på hva som skal til for at livet ditt i større grad blir slik du ønsker. Vi stiller opp for deg, men tar ikke ansvaret fra deg.

Eksempler på hva tjenesten kan være:

 • Støttesamtaler/motivasjonssamtaler
 • Henvisninger til Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Koordinere komplekse saker og delta i ansvarsgrupper
 • Bistå med å se etter gode lokale tiltak for den enkelte
 • Søke inn og koordinere legemiddelassistert rehabilitering(LAR)
 • Vurdere bruk av tvangstiltak
 • Fatte vedtak i fht tvang gravide
 • Fatte vedtak i fht tvang der det er alvorlig fare for liv og helse
 • Veilede pårørende og andre i rusrelaterte spørsmål

Dersom du har behov for mer omfattende hjelp enn det vi kan tilby kan vi i henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten eller andre aktuelle instanser.

Selvhjelpsgrupper

Selvhjelpsgruppene AA (Anonyme Alkoholikere) og NA (Anonyme Narkomane)
Nærmeste møter som holdes er i Villa’n i Hønefoss, Kong Rings gate 12.
AA har møte hver mandag klokka 18:30.
NA har møter på tirsdag og fredag kl. 18.30.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Et pakkeforløp starter når fastlegen din eller andre henviser deg til utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.

Mer informasjon:

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Pakkeforløp for Rusbehandling (TSB)

Pakkeforløp for psykisk helse

Kurs i Tankevirus

Mestringskurset Tankevirus er for voksne med lette til moderate psykiske plager. Kurset retter seg mot personer som står i fare for å bli sykemeldt, eller har blitt sykemeldt, på grunn av milde til moderate psykiske plager.

Psykisk helse holder mestringskurs i Tankevirus med jevne mellomrom.
Ta kontakt med tjenesten på tlf. 409 04 253 hvis du er interessert i å være med på kurs.

Fontenehuset

Fontenehuset Hønefoss

Gir din psykiske helse deg utforinger i hverdagen? På Fontenehuset kan du fylle hverdagen med noe meningsfullt. 
Selv om du bor i Jevnaker, kan du benytte deg av tilbudet ved Fontenehuset i Hønefoss. 

Les mer om tilbudet på Fontenehuset sin hjemmeside.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen på Jevnaker holder til i Kirkegata 6. Du kan lese mer om tilbudet her.

Støttekontakt

Du kan lese om støttekontaktordningen her.

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.