Budsjett 2022, økonomi og handlingsplan 2022 – 2025

Handlingsplanen inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene Jevnaker kommune skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Kan lastes ned her: 
Budsjett 2022, økonomi og handlingsplan 2022 – 2025.

Jevnaker kommunes betalingsreglement for 2022.

Kvalitetsplan for Oppvekst og Kultur 2022-2025

Kommunestyret har vedtatt en kvalitetsplan for Oppvekst og kultur. Planen har fire utviklingsområder: Lærende organisasjon, inkluderende miljø, tidlig innsats og helsefremmende møteplasser. Planen finner du her.

Det kreves en hel landsby for å sikre en god barndom og ungdom for alle på Jevnaker

Derfor trenger vi også deg på laget! 

Kvalitetsplanen for Oppvekst og Kultur har som hovedmål at alle barn og unge skal oppleve å høre til.

Energi- og klimaplan 2018-2022

I Statlig retningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene stilles det krav om at alle kommuner skal utarbeide en plan for reduksjon av klimagasser og mer effektiv energibruk. Energi- og klimaplan for Jevnaker 2018-2022 er Jevnaker kommunes andre energi- og klimaplan, og er utarbeidet med utgangspunkt i et omfattende regionalt samarbeid mellom kommunene Gran, Lunner og Jevnaker.

Les hele Energi-og klimaplanen.

Strategisk plan helse og omsorg 2022-2023

Strategisk plan Helse og omsorg 2022-2023 er en enkel revidering av planen som ble vedtatt 22.06.2017. I løpet av 2022 skal det utarbeides en kvalitetsplan for Helse og omsorg, med bred involvering i tjenestene, brukerråd og politisk. Kvalitetsplanen vil da erstatte strategisk plan.

Hele planen kan du lese her.

Les også Folhelseoversikten
Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen - og over positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Plikten til å ha oversikt er forankret i folkehelseloven, smittevernloven, forskrift om oversikt over folkehelsen (folkehelseforskriften), forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

Folkehelseoversikten Jevnaker 2020 finner du her.

Veteranplan

Forsvaret har gjennom mange år hatt stor aktivitet i Ringeriksregionen og har vært en stor arbeidsgiver. Mange i befolkningen har vært tilknyttet Forsvaret – som militær-, sivilt ansatt eller familie. I dag er det ikke så mange militære arbeidsplasser lokalisert i vårt område, men det er fortsatt en del som pendler til Oslo regionen og Sessvoll/Gardermoen.

Jevnaker kommune satte i november 2019 i gang arbeidet med å utarbeide en handlingsplan for anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner og deres familier før, under og etter internasjonale operasjoner. Kommunen ønsker å være en god kommune å bo i og en god vertskommune for Forsvaret og andre organer. Vi ønsker å vise anerkjennelse og forståelse for veteraners og familiers situasjon.

Denne planen er den første i sitt slag for kommunen. Arbeidet ble oppstartet første kvartal 2020, i samarbeid mellom kommunen, representant for veteranorganisasjonen NVIO (Norges Veteranforbund For Internasjonale Operasjoner), Formannskapsmedlem og Forsvaret. Planen er bygd på Forsvarets mal for veteranplan.

Du kan lese hele veteranplanen til Jevnaker kommune her.

Handlingsplan - Vold i nære relasjoner 2022-2025

Noen barn, unge, voksne og eldre blir utsatt for vold fra mennesker som skulle gitt dem trygghet. Mange er redde der de skulle være trygge – i familien.
Målet er at alle hjem skal være en arena for trygghet og omsorg, fri for vold.
Denne handlingsplanen skal styrke den kommunale innsatsen mot vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner er ekstra vanskelig å oppdage. Derfor er det en målsetning at handlingsplanen skal bidra til å skape en kultur for å bry seg med og å bry seg om, slik at vi sammen klarer å stoppe volden og hindre at ny vold oppstår.

Planen ble vedetatt i kommunestyret 24.02.22. 

Du kan lese planen her: Handlingsplan - Vold i nære relasjoner