Grensejustering

Ved en grensejustering vil arealet på en eiendom bli endret. Dette er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

For å grensejustere kan ikke eiendomsgrensene justeres mer enn 5 %, og økningen på tillegget kan være maksimum 500 m2. I tillegg må 80 % av eiendommens areal ligge urørt.

Eiendommen skal ikke øke eller redusere sin verdi mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Slik søker du om grensejustering

  • Send søknadsskjema: Oppmåling etter matrikkelloven til kommunen, finnes her. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.
  • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen. Lenke til kart

Klarlegging av eksisterende grense

Ved en klarlegging av eksisterende grense vil eiendomsgrensen bli målt opp og merket. Det vil bli foretatt en kvalitetshevning i matrikkelen, men grensene vil ikke bli forandret.
Slik søker du om klarlegging av eksisterende grense:

Når rekvisisjonen er registrert vil partene bli innkalt til oppmålingsforretning av en landmåler.

Retting av informasjon i matrikkelen

Informasjonen i matrikkelen kan være beheftet med feil og mangler.
Ved fremlegging av dokumentasjon på at matrikkelen er feil eller mangelfull kan parter kreve retting av dette.
Andre berørte parter må dokumentere at de er enige i kravet om retting.

Eksempel på en feil kan være at informasjon matrikkelen ikke stemmer med hvordan eiendommen fysisk er avmerket og i bruk i terrenget.