Nasjonale tiltak

Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet, med endringer som trådte i kraft 18. juni. Tiltakene gjelder inntil videre. Dette er tredje skritt i gjenåpningen av Norge etter pandemien. Fra 18. juni blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor. 

Du får full oversikt over helsemyndighetenes nasjonale korona-regler her: regjeringen.no eller hos Fhi.no.

Sosial kontakt

 • Du kan ha opptil 20 gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.

Butikker

Handelsnæringen kan holde åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til Covid-19-forskriften. det skal tilrettelegges for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Restauranter, kafeer og barer

 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves.
 • Innslippsstopp kl 24:00 opprettholdes.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.
200573552_2258876157577673_6100336819192566134_n

Reiser

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge.

I gjenåpningsplanens tredje trinn åpnes det dermed for mer reising over landegrensene. Det vil likevel fortsatt være restriksjoner og innreisekarantene fra flere av landene, basert på de kriteriene helsemyndighetene setter. Norge har mindre smitte enn mange andre land, og restriksjonene skal beskytte oss mot importsmitte og nye virusmutasjoner.

Oppdateringer av landvurderingene vil bli offentliggjort på regjeringen.no hver fredag kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Når endringene har trådt i kraft oppdateres covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

Les alt om innreisekarantene her: fhi.no

 

Reiseråd

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge. Reiserådet hvor UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig forlenges til 10. august for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Fra 5. juli vil Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet også gjøre jevnlige vurderinger av reiser til landene på EUs tredjelandsliste. Dette gjøres basert på FHIs faglige råd.

UD kan i samråd med helsemyndighetene på kort varsel utstede reiseråd dersom land får særlig høy forekomst av smitte, mutasjoner eller kapasitetsproblemer i helsevesenet.

Den enkelte må selv avgjøre om en reise er trygg å gjennomføre basert på informasjon om lokale forhold og dialog med sitt forsikringsselskap, i tillegg til UDs reiseråd og reiseinformasjon. Det er viktig å følge med på råd og informasjon fra lokale myndigheter.

UD vil på normal måte utstede reiseråd for land i konflikt eller med andre sikkerhetsutfordringer som ikke er pandemirelaterte.

Innreise til Norge

Selv om deler av reiserådet oppheves opprettholdes regelen om innreisekarantene fra land med høy smitte. Terskelen for innreisekarantene endres til samme nivå som EU fra 5. juli. Det gjøres også forenklinger i innreise for kjærester og andre nærstående.

Reiserådet for resten av verden blir vurdert på nytt i begynnelsen av august.

 

Kjærester og andre familiemedlemmer får reise til Norge

Fra lørdag 19. juni (kl. 12.00) åpnes det for innreise for utlendinger bosatt i EØS-området eller Storbritannia, som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge:

 1. Voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn
 2. Besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn
 3. Kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn. Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder og partene må ha møtt hverandre fysisk tidligere.

Adgangen til innreise for kjærester forutsetter at man har fått forhåndssamtykke til slikt kjærestebesøk. Dette skjer gjennom en søknad til Utlendingsdirektoratet (UDI). Ordningen blir helautomatisert og uten gebyrer. Det blir ikke klageadgang for personer som får avslag.

 

Terskelverdiene for krav om innreisekarantene endres

Allerede fra mandag 21. juni harmoniserer Norge landfargene med EU, men terskelverdiene for karantenefritak endres ikke før 5. juli. Det betyr at grønne land er land som har en insidens på smitte under 25/100000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent.

Fra mandag 5. juli endrer regjeringen terskelen for hva som blir et «grønt land» i Europa. Vi harmoniserer da de norske reglene med de europeiske anbefalingene. Grønne land blir etter dette land som har en insidens på smitte under 50/100 000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent, eller en smitte under 75/100 000 og andel positive under en prosent.

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

I Jevnaker er barnehagene og skolene på gult nivå. Målet er at skoler og barnehager kan åpne etter sommerferien til grønt nivå.

– Skoler og barnehager skal planlegge for grønt nivå etter ferien, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Jeg har stor tro på at de fleste skoler og barnehager vil starte opp igjen til høsten på grønt nivå og mer normale forhold. Også universiteter, høyskoler og fagskoler bør planlegge for fysisk undervisning ved semesterstart til høsten, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby den 18. juni i år.

Hjemmekontor

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. 
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

Arrangementer

Arrangementer (både private og offentlige)
Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. 

Sommer- og aktivitetsleir

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.
Bildet viser en del av en plakat om nasjonale regler

Idrett- og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Toppidrett
Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

In different languages

The Norwegian Government is continuing to reopen society, and is moving to Step 3 of the reopening plan. People can now have more guests at home, more people can attend events, and working from home will be less of a requirement. Children and adolescents will be able to attend inter-regional sports and cultural events without needing to keep a 1 metre distance from others. You can read the information in different languages here: regjeringen.no

Lokale tiltak

Smitten er varierende i fylket Viken. I Jevnaker går smittetrenden nedover og her avsluttes de regionale tiltakene fra og med 26.april.
Jevnaker følger derfor de nasjonale tiltakene.