Det som er omtalt og utredet i dette planforslaget gjelder i hovedsak felt 1B, gnr. 150 bnr. 1069, som i kommuneplanens arealdel for 2021–2031 er avsatt til boligbebyggelse. 

For å sikre adkomst til området, er en liten del av planområdet for reguleringsplan 52 Brenteberga, gnr. 150 bnr. 1069 tatt med i planområdet for denne planen. 

 

Høring

Forslaget til detaljreguleringsplanen ble vedtatt sendt ut på høring av kommunestyret i møte desember 2023 (sak 137/23). 

Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

 

Du kan gi innspill til planforslaget

Innspill sendes til Jevnaker kommune på e-post postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Frist: 17. mars 2024

 

Dokumenter