Det er status etter at hovedopptaket i barnehage nå er gjennomført.

82 barn har fått tilbud om plass, utvidet plass eller overført plass i Jevnakers seks barnehager.

– De aller fleste har fått sitt første eller andre ønske oppfylt, opplyser oppvekstfaglig rådgiver Eyvor Jahren.

Dersom man har fått plass et annet sted enn der man aller helst ønsker, ber hun foresatte om å si ja til plassen – og samtidig stå på venteliste til en annen. Andre opptak gjennomføres i slutten av mars.

Alle med rett til plass har fått tilbud i forbindelse med førsteopptaket.

Det er fortsatt noen ledige plasser i noen av barnehagene. Barn uten rett til plass vil likevel få avslag på plass nå, men fortsatt stå på venteliste.

I høst vil det bli foretatt løpende opptak i tråd med kriteriene kommunestyret vedtok i februar i år. Du kan lese dem i sin helhet under.

Vil du lese mer om de fire kommunale og de to private barnehagene i Jevnaker? Da finner du informasjon på denne siden.

Ps! Visste du at det ble født 58 barn i Jevnaker i fjor? Les mer i denne artikkelen.

Disse har rett til plass

Fra 01.01.2009 ble det innført rett til barnehageplass etter Lov om barnehager §16

Rett til barnehageplass gjelder søkere som oppfyller disse tre vilkårene:

  • Er bosatt i Jevnaker innen utgangen av november i opptaksåret.
  • Fyller ett år innen utgangen av november i opptaksåret.
  • Har søkt innen fristen 01.03. det aktuelle opptaksår.

Retten gjelder da plass i en barnehage i kommunen fra august i det aktuelle opptaksår. De som har barn født i september, oktober og november kan kreve plass fra den måneden barnet fyller ett år. 

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen 01.03 i opptaksåret vil ikke utløse en rett til barnehageplass og vil måtte vente til alle som har rett til barnehageplass har fått tildelt plass.Vi tar selvfølgelig imot barnehagesøknader hele året, men husk å angi ønsket oppstartdato dersom du ønsker annen oppstart enn august.

Dette er kriteriene for løpende opptak

1. kategori:
Barn med prioritet etter lov om barnehager § 18:
Barn med nedsatt funksjonsevne etter sakkyndig vurdering. Barn som omfattes av
vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

 

2. kategori:
2.1 Barn med flyktningstatus eller familiegjenforente barn hvor foreldre har
flyktningstatus.
2.2 Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske problemer, som er relatert til behov for barnehageplass, og barn med utsatt skolestart som ikke kommer inn under pkt. a.
2.3 Barn med rett til plass etter Lov om barnehager § 16 som søker endring i tilbudet i den barnehagen barnet har barnehageplass.
2.4 Barn fra hjem der det er dokumentert helsemessige, sosiale, psykiske eller økonomiske problemer, som er relatert til behov for barnehageplass.
2.5 Barn med et annet morsmål enn norsk (gjelder ikke skandinaviske land).
2.6 Barn som har søsken med barnehageplass.
2.7 Barn av enslige forsørgere som kan dokumentere at de er eller skal ut i
arbeid eller utdanning
2.8 Eldre barn går foran yngre barn ved ellers lik prioritet.

 

3. kategori
Barn uten lovrett på plass
3.1 Barn med flyktningstatus eller familiegjenforente barn hvor foreldre har
flyktningstatus.
3.2 Barn med dokumenterte helsemessige, sosiale eller psykiske problemer, som er relatert til behov for barnehageplass, og barn med utsatt skolestart som ikke kommer inn under pkt. a.
3.3 Barn med rett til plass etter Lov om barnehager § 16 som søker endring i tilbudet i den barnehagen barnet har barnehageplass.
3.4 Barn fra hjem der det er dokumentert helsemessige, sosiale, psykiske eller økonomiske problemer, som er relatert til behov for barnehageplass.
3.5 Barn med et annet morsmål enn norsk (gjelder ikke skandinaviske land).
3.6 Barn som har søsken med barnehageplass.
3.7 Barn av enslige forsørgere som kan dokumentere at de er eller skal ut i
arbeid eller utdanning
3.8 Eldre barn går foran yngre barn ved ellers lik prioritet.