Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Bergermoen næringspark er politisk behandlet med kommunestyrevedtak i sak 59/24 den 20.06.2024.

Grunneiere er ÅPS eiendom AS og Jevnaker kommune. Hensikten med utbyggingsavtalen er å legge til rette for gjennomføring av reguleringsplan for Bergermoen næringspark, samt avklare partenes forpliktelser og rettigheter.

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk infrastruktur som vei, vann og avløp, men også omfatte forhold som flytting av skiløype, opparbeidelse av grøntområder, ivaretakelse av rekkefølgekrav og så videre.

Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

 

Spørsmål og innspill

Spørsmål/innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

  • Jevnaker kommune ved Plan og samfunn
  • E-post: postmottak@jevnaker.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 60. 3521 Jevnaker.
  • Merk henvendelsen med saksnummer: 23/2490 - Bergermoen næringspark utbyggingsavtale.

Kontaktperson ved spørsmål: Johnny Heen, e-post: johe@jevnaker.kommune.no

Frist for å komme med innspill er 5. august 2024.

 

Dokumenter