Samfunnsdelen danner et viktig grunnlag for den årlige handlingsdel av kommuneplan, som henger nøye sammen med budsjett og økonomiplan.
Forhold som har vært med å påvirke innholdet av revidertplan: Planstrategien har 5 fokusområder som det er blitt lagt vekt på i revisjon av planen:
1. FN sine bærekraftmål
2. Jevnaker som turistdestinasjon
3. «Leve hele livet»
4. Politisk/administrativt samspill
5. Vei og banet (samferdsel og kollektivtilbud)

FN sine bærekraftmål har fått stor betydning og relevante bærekraftmål er derfor blitt tatt hensyn til i alle planens mål. I tillegg spiller perspektivmeldingen Jevnaker 2035, en stor rolle. Den ble vedtatt høsten 2021 og gav kommunen et kunnskapsgrunnlag for kommunens utfordringer og muligheter i et langsiktig perspektiv.

Det er utarbeidet et høringsforslag for revidert utgave av kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034. Høringsutkastet er et resultat av en lengre prosess der kommunestyret den 12.11.22 vedtok kommunens planstrategi for 2020-2023 og samtidig vedtok å igangsette revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

Her kan du lese kommuneplanens samfunnsdel

Les høringsutkastet her:Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2022 - 2034.
Les saken som ble lagt fram i kommunestyret den 22. juni her: saksframlegg 21/138-23 

Slik svarer du

Vi oppfordrer alle, enten det er privatpersoner, lag og foreninger, folkevalgte eller næringsliv til å komme med innspill innen den 9. september 2022.
Dette er en fin mulighet til å komme med innspill for hvordan Jevnaker skal være i fremtiden.
Du leverer ditt digitale høringssvar her: høringssvar.