Regionrådet for Hadeland Interkommunalt politisk råd

Regionrådet for Hadeland - Interkommunalt politisk råd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. 

Formål: Rådet skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og fylkeskommunen og være et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer. Å fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og statlige organer skal være et prioritert område. Målet skal være å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som bor og har virksomhet i regionen. Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen. Rådet kan samordne utviklings- og utredningsarbeid som er av felles interesse for kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og ledelse for enkeltprosjekter.

Medlemmer:

Ordfører (Morten Lafton) A/SV
Varaordfører (Kristine Belsby) A/SV
Harald Antonsen H/SP

 

 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen

Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner, definert som Ringeriksregionen, har etablert et politisk samarbeid med formål om strategisk utvikling av regionen. Ringeriksregionen skal utvikles til å bli et regionpolitisk verksted for verdiskapende samarbeid med formål å:

  • utvikle regionen gjennom prioriterte satsinger innen nærings-, kompetanse- og infrastrukturutvikling.
  • være arena for samspill og samarbeid, og ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat, næringsliv og andre aktuelle samarbeidsorganer.
  • initiere og organisere tiltak og planverk på tvers av fylkes- og kommunegrensene 

Medlemmer fra Jevnaker:

Ordfører (Morten Lafton) A/SV
Varaordfører (Kristine Belsby) A/SV
Harald Antonsen H/SP