Formannskapets kommentar til budsjettet 2022

 1. Dette er en konsensusinnstilling. Det betyr at formannskapets medlemmer er enige i justeringene av rådmannens budsjettgrunnlag, og fremmes som felles budsjettgrunnlag.
 2. Omstillingen av Jevnaker kommune har gitt oss et handlingsrom til å satse på utvikling av Jevnaker.
  Hovedlinjene for budsjettet er:
 • Digitale læremidler for alle elever ved alle trinn i skolene i Jevnaker
 • Styrkning av eldreomsorgen; økt kapasitet i hjemmebaserte tjenester + etablering av bemanningssentral.
 • Styrkning av sektoren for samfunnsutvikling (1 million).
 • Videreføre satsningen på Jevnaker som turistdestinasjon og fjordlandsby.
 • Øke vedlikeholdsgraden av bygg, vann og avløp.
   
 1. (Konsekvens av justeringen av Statsbudsjettet:) Det er i år et sterkt politisk fotavtrykk i formannskapets budsjettutlegg:
 2. Formannskapet legger opp til at barnetrygden ikke beregnes inn i inntektsgrunnlaget for utregning av sosialstønad. Det betyr større økonomisk handlingsrom for økonomisk vanskeligstilte barnefamilier.
 3. Formannskapet legger opp til at tiltaket Bemanningssentral i Helse og omsorg ses i sammenheng med heltidsløftet, og foreslår at det bevilges 1 mill NOK til tiltaket.
 4. Formannskapet mener at sektorene gjennom omstillingen har gjort en solid jobb med økonomisk og faglig omstilling av kommunen, slik at den millionen som er fremmet av rådmannen som et generelt nedtrekk i sektorene, ikke skal gjennomføres. Sektorene styrkes derfor med 1 mill NOK, fordelt på 350 000 til Helse og omsorg, 350 000 til Oppvekst og kultur, og 150 000 til henholdsvis Sentraladministrasjon og Plan og samfunn.

 

Her kan du lese: 

Siste frist for å komme med innspill eller merknader settes altså til den 9. desember.

 

Innspill til budsjett sendes hit

Innspill til budsjettforslaget for 2022 sendes:
e-post: postmottak@jevnaker.kommune.no
eller til oss i posten:
Jevnaker kommune
Postboks 60,
3521 Jevnaker