Arrangementer

Vi i Jevnaker følger de nasjonale tiltakene og for arrangementer betyr det:

Reglene for arrangementer er som følger basert på regjeringens gjenåpningsplan datert den 27. mai.

Regjeringen anbefaler at du ikke oppsøker arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå.
Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder

 

Antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster.

Type sammenkomst/arrangement 

Antall 

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem (anbefaling)

Inntil 10 gjester i tillegg til de som bor i boligen. Beskyttede telles ikke med.

Dersom det kommer 2 gjester som er beskyttet i tillegg til 10 gjester som ikke er beskyttet, er det greit.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Innendørs: Inntil 20 personer.

Utendørs: Inntil 30 personer. 

Arrangere utendørs heller enn innendørs

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 50 personer.

Inntil 100 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Foreldremøter på skolen, medlemsmøter, kurs, konferanse, konsert/forestilling, idrettsarrangement.

Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser

Inntil 200 personer

Kino, opera, konsert/forestilling, teater, kirke, moske, idrettsarrangement, foredrag ol.

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 200 personer 

Idrettsarrangement, utendørskonserter, pop-up-konserter o.l.

Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser

Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene)

Idrettsarrangement, utendørskonserter ol.

 

Hvis du lurer på definisjonen av et arrangement så finner du det her hos Fhi.no.

 

Sammenkomster i private hjem

Det oppfordres til å møte andre utendørs.

I private hjem eller hytter bør man ikke ha mer enn 10 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dette gjelder også om man er utendørs. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men likevel ikke flere enn at man kan holde avstand.

Ved besøk i private hjem, regnes ikke “beskyttede” med i antallsbegrensningen. Disse personene kan også unntas avstandsanbefalingen i private hjem (unntatt hvis de møter ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med). Det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet

Idrett- og fritidsaktiviteter

Idrett

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn: (følger kravene for arrangement)

Innendørs:

 • 100 personer uten  på idrettsarrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.
 • 50 personer uten faste, tilviste plasser på tvers av kommuner
 • 200 personer med faste, tilviste plasser

Utendørs:

 • 200 personer uten 
 • 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) med faste, tilviste plasser og to meters avstand mellom gruppene.

Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte. Grunnen til at også utøvere, foresatte mv. skal regnes inn i totalantallet, er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i løpet av arrangementet. Det anbefales at antall støttepersonell, foresatte og tilskuere begrenses så langt det er mulig.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Dette kan være ansatte i idrettslaget, funksjonærer eller foresatte som er arrangører.

 

Ved bruk av haller, baner og saler:

Det er mulig for flere grupper à 20 personer innendørs eller 30 personer utendørs å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er slik at gruppene kan holdes helt adskilt under hele økten og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Dette innebærer også at aktiviteten bør organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. Det bør til enhver tid være minst 2 meters avstand mellom gruppene.

Her finner du mer informasjon om smittevern for idretten:
helsedirektoratets nasjonale veileder.

 

Musikk og fritidstilbud

Ved musikkøvelser:
Risikoen for smitte kan være økt ved sang og ved bruk av blåseinstrumenter på grunn av økt dråpeproduksjon og at spyttdråper kan spres over lengre avstander. Smitterisikoen er også knyttet til at personer gjerne står eller sitter tett på hverandre og at aktiviteten i hovedsak foregår innendørs.
Norsk musikkråd har utviklet en smittevernveileder for musikkøvelser med innspill fra helsemyndighetene som finnes på deres nettsider: 
Smittevernveileder– Norsk musikkråd

Fritidstilbud
De generelle smittevernrådene gjelder også for disse alle fritidstilbud. Det er viktig å registrere hvem som er til stede for eventuell smittesporing. I perioder med høyt smittepress og strenge tiltak i samfunnet ellers bør man redusere antall personer per gruppe og følge lokale/regionale tiltak.
 
Opprettholdelse av fritidstilbud for alle barn og unge er viktig for trivsel og legger til rette for lek, fysisk aktivitet og sosialt samspill m.m. I områder med rødt tiltaksnivå i skoler over tid får ungdom både redusert samvær på skolen og samtidig nedstenging av viktige tilbud og møteplasser på fritiden. Når det er behov for rødt tiltaksnivå over tid, er tiltaksbyrden for denne gruppen ungdom svært stor, og effekten av tiltakene kan også bli redusert fordi ungdom har behov for å være sosiale og finner alternative arenaer. Det er derfor viktig å tilstrebe å holde slike tilbud åpne.
 
Gruppestørrelse
Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til type aktivitet, deltakernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. Anbefalt gruppestørrelse er omtrent 20 personer. I situasjoner med høyt smittepress bør man vurdere å redusere gruppestørrelsen.

 

 

Skoleavslutninger

 

Skole- og barnehageavslutninger pleier tradisjonelt å være en familietilstelning.
Fra barnehage til videregående er det et stort spenn og det vil være forskjellig hvordan man ønsker å gjennomføre disse markeringene.

Avslutninger for barnehageavdelingen eller skoleklassen regnes normalt som en privat sammenkomst på offentlig sted, der man kan være 20 personer inne og 30 personer ute (nasjonale råd pr i dag). Hele kohorten/ klassen/ avdelingen, inkludert lærer/ ansatte som normalt er sammen med dem, kan likevel samles. I tillegg kan det være med så mange voksne som nødvendig for å gjennomføre avslutningen. For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn. Hvis det er en stor avdeling eller klasse, kan man vurdere å dele seg i to grupper med avslutning til forskjellig tid eller sted (for eksempel hvert sitt klasserom, hvert sitt sted utendørs m.v.).

Lærer eller foresatte kan være arrangør og bør sette seg inn i gjeldende råd for arrangementer.
Det kan være strengere regler lokalt, og det er viktig å sjekke hva som gjelder i den enkelte kommune.

Råd for skole- og barnehageavslutninger for barn og ungdom

 • Må følge nasjonale og eventuelle lokale bestemmelser (se over).
 • Tilstelningen bør gjennomføres utendørs der det er mulig.
 • Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan omgås uten avstandsregler. Foresatte og andre (som ikke er fra samme husstand) må kunne holde minst én meters avstand.
 • Unngå trengsel, for eksempel ved matservering, arrangering av leker etc.
 • Sørg for mulighet for god håndhygiene og godt renhold, med fokus på steder der mange berører de samme gjenstandene, for eksempel matservering og toaletter.

 

Vitnemålsavslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole, samt utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement der publikum (foreldre) sitter på faste, tilviste plasser. Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. Da kan man samle inntil 200 personer innendørs hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen. I slike tilfeller er det kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement. Samlinger etter seremonien regnes som privat sammenkomst på offentlig sted, som beskrevet over.

Råd for vitnemålsutdelinger på 10.trinn eller 3.året på VGS, samt utdeling av fag- og svennebrev

 • Vi anbefaler at skolen er ansvarlig arrangør for arrangementet.
 • Publikum sitter på faste, tilviste plasser med tilstrekkelig avstand (minst 1 meter).
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet.
 • Unngå at det oppstår trengsel ved oppstart og avslutning.
 • For øvrig gjelder de vanlige smittevernanbefalingene for arrangement.