Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Rotenonbehandling av Holteputt og Hallumtjern

-16.og 17.oktober

Bildet viser en gjedde

Uønsket: Gjedde og Mort skal bekjempes med rotenon i Hallumtjern og Holteputt (foto:Pixabay)

 

Lunner og Jevnaker kommuner har fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å bekjempe de uønska artene gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputt ved å bruke rotenon. Før Miljødirektoratet fattet endelig vedtak, var søknaden på høring. Det er også gjennomført informasjonsmøte. Bekjempelsen vil foregå ved at en sprer rotenon i de to tjernene. Dette arbeidet vil Veterinærinstituttet stå for og spredning skal skje 16. og 17. oktober.

Det anbefales ikke å bade i Holteputt, Hallumtjern eller Vassjø med tilløpsbekk på behandlingsdagene. I tillegg anbefales det å ikke å spise død fisk som flyter opp eller å drikke rotenonbehandlet vann. Det vil bli satt opp informasjon ved behandlingsområdet i forkant av behandlingen.

Kommunene vil i etterkant av behandlingen, ta vannprøver for å finne ut når rotenonen er brutt ned. I samarbeid med frivillige, vil kommunene ha ansvaret for å plukke opp død fisk. Mannskap vil være tilstede på behandlingsdagen og påfølgende dag.

All fisk i Holteputt og Hallumtjern vil gå tapt ved behandlingen. Det må påregnes at dette kan skje også nedstrøms i vassdraget mot Vassjø.

 

Bakgrunn

Det ble i 2018 oppdaget at det var gjedde og mort i Hallumtjern. Dette er arter som ikke naturlig finnes der og er uønska arter som er til skade for livet i vassdraget. Det er ikke vandringshinder mellom Hallumtjern og Holteputt og det kan derfor ikke utelukkes at de uønska artene har vandret opp til Holteputt. Nedstrøms Hallumtjern ligger Vassjø som er utvalgt naturtype kalksjø med verdifulle kransalger og hvor det bl.a finnes en god ørettstamme i tillegg til røye. Det er gjort et godt kultiveringsarbeid her i mange år. Det er fare for spredning av gjedde og mort til Vassjø, noe som vil være ødeleggende for det etablerte fiskesamfunnet der. Dette er bakgrunnen for at Jevnaker og Lunner kommuner i vår søkte om å få benytte rotenon for å fjerne de uønska artene. Det haster med å gjøre tiltak for å fjerne de uønska artene før de spres ytterligere og gjør mer skade i vassdraget. Metoden for å fjerne de uønska artene er å bruke plantegiften rotenon. Giften tar livet av all fisk i vassdraget. Rotenonen vil brytes ned og forsvinne helt. Fiskesamfunnene må bygges opp igjen i vassdraget og det er satt i gang tiltak for å ta vare på eksisterende stamme av ørret. Erfaringene med bruk av rotenon andre steder viser at tiltaket virker etter hensiken, at skadeomfanget vil være relativt begrenset og at livet i vassdraget raskt vil bygges opp igjen.

Alvorlig miljøkriminalitet

Spredning av fremmede arter blir stadig en større trussel mot naturens mangfold. Noen fiskearter finnes naturlig i en region av landet og er blitt spredd til nye områder der de gjør skade på andre arter og økosystemer. Dette gjelder blant annet gjedde og mort.

Den viktigste grunnen til at mort blir spredt, er at arten brukes som levende agn, særlig etter gjedde. Det er også kjent at enkelte sportsfiskere setter ut fremmede arter som mort og gjedde til nye lokaliteter for å få hurtig vekst og stor fisk som de seinere kan fiske på. Dette er i strid med gjeldene regelverk og betraktes som alvorlig miljøkriminalitet. De fremmede artene kan føre til store negative konsekvenser, bl.a næringskonkurranse med andre arter, predasjon, endret vannkvalitet, endret bunndyrsamfunn, nye parasitter og sykdommer, endret fuglesamfunn, genetiske effekter, utryddelse av rødlistearter og redusert natur og rekreasjonsverdi.

Vassdragsnaturen vi har er for verdifull til at den skal ødelegges, derfor må vi ta miljøkriminalitet på alvor!