Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Pressemelding i forbindelse med ansettelsesprosessen av ny rådmann.

Ansettelsesutvalget i kommunen hadde møte fredag 05.07.19 i forbindelse med ansettelsessaken når det gjelder ny rådmann.

Her er pressemeldingen i sin helhet, angående saksbehandlingen vedrørende tildeling av oppdraget med rekrutteringsbistand, ved ansettelse av ny rådmann.

Pressemelding

I dag fredag 05.07.19 har Ansettelsesutvalget avholdt møte i forbindelse med saken som har versert i media den siste tiden. Det er tidligere informert om at vi vil søke bistand fra våre advokater i KS.

Etter ferieavviklingen vil det fra KS-advokatene foreligge en juridisk betenkning vedrørende saken. Foreløpig tilbakemelding fra advokatene er at det ikke er gjort formelle feil fra Jevnaker kommune i saken.

Først etter at ferien er over kan vi kommentere det videre, men så langt ser det ut til at Jevnaker kommune ikke har gjort formelle feil. 

Det er viktig for oss å få fram at May-Britt Nordli ikke under noen omstendigheter har hatt eller vil ha noe med ansettelse av ny rådmann i Jevnaker kommune å gjøre. 

Ei heller har det vært noen kontakt eller annen form for relasjon mellom HR-sjef og Skagerak Consulting utover organiseringen av anbudskonkurransen.

Vi har noen presiseringer å komme med i kjølevannet av denne saken:

 • Rådmann May-Britt Nordli har sagt opp sin stilling og går av med pensjon. Hun fratrer formelt sin stilling 31.08.19
 • Etter oppsigelsen ble det nedsatt et ansettelsesutvalg som skal stå for rekrutteringen av ny Rådmann i Jevnaker kommune. Dette utvalget består av tre politikere og to hovedtillitsvalgte i kommunen. HR-sjef bistår som tilrettelegger i prosessen og kommunens politiske sekretær sørger for innkallinger og møtereferater. Kommunikasjonsrådgiver bistår i profileringen av stillingen
 • Det ble politisk besluttet at man skal benytte et rekrutteringsfirma til å bistå i ansettelsesprosessen av en ny rådmann. Stillingen er av en slik karakter at man ønsker profesjonelle aktører til å bistå i utvelgelsen og testing av kandidatene
 • I den forbindelse ble det, via anskaffelsesportalen Mercell, sent forespørsel og konkurransegrunnlag til ni forskjellige rekrutteringsfirmaer. Skagerak Consulting var en av disse. Kontaktpersonen i forbindelse med konkurransen var HR-sjef
 • Jevnaker kommune ønsker at det er det sittende kommunestyret som gjør ansettelsen av ny rådmann. Dette innebærer at prosessen må være ferdig meget tidlig i september. Følgende er at mye av jobben må foregå i sommerferieperioden og man var usikre på hvilken kapasitet tilbydere kunne ha i denne perioden. Derfor ble så mange som ni firmaer invitert i konkurransen
 • Av de ni forespurte firmaene valgte fem å komme med tilbud på leveransen. Fire avstod
 • Etter en grundig gjennomgang av tilbudene, sett opp mot de gitte tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget, valgte Ansettelsesutvalget å tildele oppdraget til Skagerak Consulting
 • HR-sjefen var den som formidlet beslutningen til tilbyderne. Dette ble gjort fordi han var kontaktpersonen. Dette dokumentet er ikke signert av HR-sjef slik det er fremkommet i media. I ettertid kan man se at denne formidlingen burde skjedd i ordførers navn som leder av Ansettelsesutvalget. Det presiseres at det var dette utvalget som fattet beslutningen om tildelingen
 • Avtalen mellom Jevnaker kommune og Skagerak Consulting ble signert av ordfører Lars Magnussen og Skagerak Consulting etter at den gitte karensperioden på ti dager var utløpt
 • Avtalen mellom partene tilsier at rekrutteringsprosessen skal være gjort innen 12.09.19
 • Jevnaker kommunes Ansettelsesutvalg skal godkjenne hvilke rådgivere Skagerak Consulting skal benytte i rekrutteringsprosessen
 • May-Britt Nordli etablerer et eget firma og vil derigjennom levere tjenester til Skagerak Consulting fra 01.09.19. Det presiseres igjen at hun har ikke vært, og vil heller ikke være, involvert i ansettelsesprosessen av ny rådmann
 • Ingen av de øvrige tilbyderne har klaget på tildelingen

Vi håper nå på ro rundt saken slik at vi får utført den veldig viktige oppgaven det er  å finne en ny og dyktig rådmann.  Målet er at ny rådmann er på plass fra 1.1.2020. 

 

 

Jevnaker 05.07.19

For ansettelsesutvalget

 

Lars Magnussen

Ordfører