Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Omorganisering av JORS

Innstillingen fra rådmannen er klar. Kommunestyret behandler saken om JORS den 17.januar.

Når stadig flere eldre blir boende hjemme må vi gjøre endringer, skriver rådmannen i Jevnaker i sin innstilling til de folkevalgte. Rådmann fastholder at det trengs en endring av driften på JORS for å møte dagens og fremtidens behov innen helse- og omsorgstjenesten. Omstruktureringen vil ikke påvirke tilbudet til innbyggerne. Tjenesten og tilbudet blir som i dag, men må organiseres litt annerledes.


Viser en pleier og en bruker på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter som går bortover korridor

 

Ledige sengeplasser

Bakgrunnen for forslaget til omstrukturering er at det over lengre tid har vært en overkapasitet på JORS, Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter. Det betyr at senger har stått tomme. Årsaken til dette er at stadig flere brukere ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og det er flere som ønsker seg rett hjem når de blir skrevet ut fra sykehuset. Dette til tross for at inntaksreglene er uendret. Praksisen er altså den samme som tidligere, men brukerne ønsker å være hjemme så lenge som mulig. En omstrukturering vil ikke ramme brukerne. Tilbudet vil være som før enten det gjelder korttids- eller langtidsopphold. I innstillingen er det også lagt opp til en styrking av hjemmetjenesten med et årsverk som har spesialkompetanse på rehabilitering, for å fremme helse og mestring hos hjemmeboende med bistandsbehov.  

Utfordrende økonomi

Den økonomiske situasjonen i kommunen er vanskelig og i utgangpunktet skulle det spares 10 millioner kroner. I rådmannens forslag til årsbudsjett for 2019 lå det et forslag om innsparing på 3,5 mill. kr gjennom om omstrukturering av korttids- og langtidstilbudet på JORS. Kommunestyret utsatte saken og den skal nå til ny behandling i formannskapet den 15.januar og kommunestyret den 17.januar.

I innstillingen står det: kommunen må ha fleksibilitet til å styre tilbudet i helse- og omsorgstjenesten faglig ut fra etterspørsel og behov. Kommunen har ansvar for at innbyggernes behov for tjenester skal dekkes. Vi må derfor ha en løpende vurdering av behovet og kunne tilrettelegge våre tjenester på en fleksibel måte, slik at vi er i stand til å stille opp med det innbyggerne etterspør til enhver tid

Etter ytterligere utredning er det nå to hovedalternativer som foreslås for å møte lavere behov for langtidsplasser:

a)      Stenge halv avdeling for langtidsopphold (Fjellheim) og beholde egen korttidsavdeling

b)      Flytte korttidsoppholdene sammen med langtidsoppholdene, som styres under felles ledelse

 

Anbefaler løsning b)

Mye av årsaken til rådmannen anbefaler løsning b) er at ingen av dagens ledere i helse- og omsorgstjenesten anbefaler å velge alternativ a), verken økonomisk eller faglig sett.

Fjellheim har bedre sykepleiefaglig dekning og vil kunne håndtere flere og mere komplekse pasienter fremover. Det er en større avdeling som gir rom for flere ansatte, som sikrer tverrfaglighet og større fagmiljø. Rådmannens vurdering er at alternativ a) vil rasere et sykepleiefaglig miljø det er brukt år på å rekruttere og bygge opp. De fleste sykepleiere ønsker seg utfordringer og stort fagmiljø, som sikrer støtte og trygghet i en komplisert hverdag. Dette er ikke mulig å opprettholde med vesentlig færre senger.

Ved å satse på Fjellheim vil kommunen også oppnå den fleksibiliteten som trengs for å møte skiftende behov i pasientpopulasjonen. Målet er å ha et lite knippe plasser, som kan veksle på å være langtids- eller korttidssenger. I tillegg bør enkelte rom holdes ledige i den gamle korttidsavdelingen for å kunne ta en evt. topp dersom det i perioder blir stort press.

Ingen oppsigelser

Det blir ingen oppsigelser som følge av omorganiseringen i helse- og omsorgstjenesten i Jevnaker. Det har heller aldri vært sendt ut oppsigelser eller varsel om oppsigelser til de ansatte.  De som rammes av omorganiseringen vil bli omplassert eller bli en del av en vikar-pool i Helse- og omsorgstjenesten.

 

Ved å klikke her – kan dere lese hele innstillingen til rådmann.