Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Arbeidsgiverstrategi 2016-2020

Kommunestyret er øverste arbeidsgiver i kommunen. Kommunestyrets arbeidsgiverfunksjon synliggjøres gjennom vedtak i kommunestyret.

Rådmannen er delegert arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i kommunen.

Arbeidsgiverstrategien er et styringsredskap for kommunestyret. Den bør være langsiktig og forutsigbar.

Et velfungerende samarbeid mellom de folkevalgte og administrasjonen, mellom administrative ledere og medarbeidere, mellom administrasjon og de tillitsvalgte og med vernetjenesten, er en forutsetning for å nå målene for kommunen.

Overordnet mål med arbeidsgiverstrategien

Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til forutsigbarhet fra arbeidsgivers side, til en helhetlig og felles utøvelse av kommunens arbeidsgiverrolle og til å motivere og inspirere både ledere og medarbeidere til å utvikle organisasjonen og levere gode resultater overfor innbyggerne.

Arbeidsgiverstrategien skal gi både retning og grunnlag for handling i den kommende fireårs-perioden. Målsettingene skal følges opp med konkrete tiltak.

Et viktig formål med arbeidsgiverstrategien og kommunens personalpolitikk er å skape en felles vi-kultur for organisasjonen Jevnaker kommune. Vi står for felles verdier, vi arbeider for å oppnå felles mål og vi skal sammen bidra til å skape et godt omdømme for kommunen. 

Verdigrunnlaget vårt

Jevnaker  kommune har en felles verdiplattform, som vi skal ha med oss i arbeidshverdagen og som alle vi har kontakt med, skal kjenne oss igjen på.

Disse verdiene er:

Åpen

Vi er åpne for omverden og mottakelig for impulser, vi kommuniserer åpent om vår virksomhet på alle nivåer og er opptatt av god dialog med hverandre og med innbyggerne. Åpenhet er en forutsetning for å bygge tillit i alle relasjoner, ikke minst overfor innbyggerne. 

En god dialog fordrer at vi møter hverandre med respekt, forståelse og aksept for andres ståsted. I alle kommunens roller (tjenestetilbyder, samfunnsutvikler og myndighetsutøver) kreves det at vi er lyttende og reflekterende før en beslutning tas.

Nytenkende

Samfunnet er i rask endring. Disse endringene må vi aktivt forholde oss til, ikke i etterkant, men i forkant. Det kreves derfor at vi alle medvirker i fellesskapet på en positiv måte for å finne de beste og mest framtidsorienterte løsningene.

I samhandling med hverandre og med innbyggerne skal vi alltid lete etter de gode løsningene. Vi skal vise fleksibilitet og ha evne til å tenke nytt og utfordre hverandre til å gå nye veier. Det skal tenkes behov før løsning.

Redelig

Innbyggernes tillit til de folkevalgte og de kommunalt ansatte er en grunnstein i lokaldemokratiet. Tilliten og omdømmet forvaltes hver dag gjennom våre handlinger og kvaliteten på det vi leverer. Vi legger vekt på gode holdninger og kvalitet i møtet med innbyggeren/brukeren, i hvordan forvalter fellesskapets midler og i saksbehandling. Vi skal være oppmerksomme på om våre relasjoner til andre aktører eventuelt påvirker vår habilitet og beslutninger.

Folkevalgte og ansatte i Jevnaker kommuner representerer i praksis kommunen og forvalter dermed også omdømmet til kommunen. Egne holdninger og handlinger må derfor være gjenstand for stadig refleksjon. 

Arbeidsgiverstrategien inneholder også punkter om dyktig lederskap, kompetente medarbeidere, helsefremmende arbeidsplass, attraktiv arbeidsgiver, samt om medvirkning.

Les hele arbeidsgiverstrategien (Pdf) 

Se organisasjonskartet