Kontakt oss

PPT
Telefon:
61 31 57 00

PP-rådgiver Kristin Eide

kristin.eide@jevnaker.kommune.no

Tlf. 409 20 501   

Oppvekst 
Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

PPT og logoped

Her finner du mer informasjon om pedagogisk-psykologiske tjeneste og logopedtjenesten.

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er primært en hjelpesinstans for barn i alderen 0-16 år, samt for voksne med behov for spesialundervisning. Tjenesten er kommunal og lovpålagt. PPT for videregående skole er organisert gjennom fylkeskommunen.

Kommunens pedagogisk-psykologisk tjeneste er en sakkyndig instans for vurdering av spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven og opplæringsloven. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der det er behov for det. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehage- og skole i arbeidet med kompetanse- organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn og elever med særlige behov. Departement kan gi forskrift om andre oppgaver for den pedagosik-psykologiske tjenesten ved behov. 

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  • tidligere eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Logopedhjelp

Det kan være uklart hvem som er ansvarlig for å skaffe og betale for logopedhjelp til små barn, elever i grunnskolen og voksne. Rett til slik hjelp er hjemlet både i Barnehageloven § 19a, Opplæringsloven § 5.1 og §4a2 (voksne) og Folketrygdlova § 5-10. Lurer du på om en person trenger logopedhjelp, kan det gjøre slik:

Ved behov kun for logopedbehandling trenger man ingen formell henvisning til PPT først. Foresatte går til fastlegen og får en videre henvisning til øre-, nese-, halsspesialist. Spesialisten uttaler seg om det foreligger grunn til artikulasjonsvansker, dvs. sykdom, skade eller lyte (for eksempel organiske forhold som fører til artikulasjonsvansker, knuter på stemmebånd, nedsatt hørsel, psykisk utviklingshemming). Uttalelsen (henvisning til spesialist fra fastlegen og uttalelsene fra spesialisten) sendes samlet til PPT.

ELLER

Henvisningsskjema til PPT fylles ut av foresatte og/eller barnehage, helsestasjon eller skole med underskrift fra foresatte, hvis under 18. år og sendes til PPT. (Henvisningsskjema finner du her eller ved henvendelse til helsestasjon, barnehage, skole og PPT). PPT kontakter  deretter logoped/audiopedagog (den kommunen har avtale med), som avgjør om det bør fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller HELFO.

NB! Der logopedhjelp avgjøres å bli gitt som ledd i spesialundervisningen, må skilles fra tilfeller der det er behov for logopedbehandling som følge av sykdom, skade eller lyte.  – Ved sykdom, skade eller lyte er det HELFO som skal vurdere om søkeren fyller kravene til stønad til slik behandling etter folketrygdlova § 5-10. (Det er logoped eller audiopedagog som er ansvarlig for å vurdere om vilkårene i forskrift om dekning av logopedutgifter fra HELFO er oppfylt før behandlingen starter.)

Det innebærer at kommunen er ansvarlig for logoped-/audiopedagogtilbud som er hjemlet i enkeltvedtak om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp, og kommunen kan ikke vise disse barna/elevene til NAV HELFO. Det er barnehage eller skole som fatter enkeltvedtak etter sakkyndig vurdering fra PPT.

Det er altså bare der hvor behovet for logoped/audiopedagog skyldes sykdom, skade eller lyte, og søkeren ikke har krav på logopedhjelp som spesialundervisning, at sakene skal sendes til NAV HELFO for vurdering.

Ta gjerne kontakt med PPT hvis du lurer på noe vedrørende Logopedtjenesten på Jevnaker. Telefon sentralbord: 61 31 67 00