Kontakt oss

Per Olimb
E-post: peo@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Tilsynsgebyr

Er du eier av privat avløpsanlegg i Jevnaker kommune? Da finner du spørsmål og svar om tilsynsgebyr her.

Tilsynsgebyret finansierer et kommunalt prosjekt som går ut på å rydde opp i spredt avløp. Alle som har innlagt vann og privat septiktank, eller avløpsrenseanlegg som betjener mindre enn 50 personer, betaler gebyret.

Hva går pengene i tilsynsgebyret til?

Jevnaker kommune er inne i et omfattende arbeid med tilsyn og opprydding i spredt avløp. Dette er en lovpålagt oppgave som gjennomføres av alle kommuner i Norge.

Siden det er vedtatt at kommunens arbeid med private avløpsanlegg skal finansieres etter selvkost-prinsippet, er det et tilsynsgebyr. Gebyrinntektene dekker blant annet IT-løsninger for informasjons-database, saksbehandling for å følge opp anleggene som ikke renser godt nok, og fysisk tilsyn.

Gebyret ble innført i 2016, og arbeidet med fysisk tilsyn skjer fra 2018.

Hvem bestemmer gebyrstørrelsen?

Gebyrstørrelsen bestemmes ut fra kostnader knyttet til kommunens oppryddingsarbeid i spredt avløp. Det er sannsynlig at gebyret vil bli justert etter hvert som anleggene blir kartlagt og ettersom kommunen får mer erfaring med dette arbeidet. Kommunen skal ikke tjene penger på arbeidet. Dersom regnskapet skulle vise at dagens satser gir et overskudd, vil gebyrene bli redusert.

Hvorfor årlig fast avgift?

Tilsyn på mindre avløpsanlegg er fullfinansiert av gebyrer. Alternativet til å legge om ordningen til årlig tilsynsgebyr hadde vært å øke satsen for enkelttilsyn betraktelig. Omgjøringen av gebyrene gjør det mer rettferdig (alle betaler likt beløp hvert år) og mer forutsigbart både for kommunen og innbyggerne.

Ordningen kan sammenlignes med feieravgiften hvor det er fast avgift hvert år, uavhengig av når selve tilsynet blir utført. 

Vi har felles anlegg med naboen – får vi ett gebyr hver?

Nei. Det er ett gebyr per anlegg. Hvis du deler avløpsanlegg med naboen, deler dere på utgiftene.

Vi har tett tank og gråvannstank - må vi betale to gebyrer?

Nei. Husstander som har separate avløpsanlegg for svartvann (avløp fra toalett) og gråvann (alt annet avløpsvann), betaler kun ett tilsynsgebyr.

Vi har kun utslipp av gråvann. Må vi betale tilsynsgebyr?

Har du biologisk toalett (snurredass, forbrenningstoalett, utedo e.l.) og utslipp av gråvann, må du betale tilsynsavgift.

Jeg har minirenseanlegg, og det kommer servicemann og ser til anlegget flere ganger i året. Hvorfor må jeg i tillegg betale for at andre skal kontrollere det?

Eiere av minirenseanlegg må ha egen serviceavtale for sitt anlegg. Dette er en teknisk oppfølging av minirenseanleggene og en sjekk av at alle tekniske komponenter fungerer, beredskap med tanke på reservedeler, påfylling av kjemikalier mm.

Tilsynet sjekker også andre ting enn servicemannen gjør, for eksempel hvor restutslippet føres og at det ikke kommer i konflikt med brukerinteresser som drikkevann, bading, barns lek eller jordvanning.

I tillegg følger kommunen opp avvik på servicerapporter fra firmaet som utfører service og vedlikehold og annet dokumenttilsyn (utslippstillatelse osv.).