Kontakt oss

Plan og samfunn
Fungerende kommunalsjef Gry Brørby Munkerud
E-post: grm@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 08.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Naturforvaltning

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig, skal sikres i levedyktige bestander

Illustrasjonsfoto fra landskap på Hadeland sommerstid
Typisk for Hadelandskommunene er småskala-landskapet, oppdelt i mindre teiger. Landskapet er av Ketil Bjørnstad blitt kalt Nordens Toscana.

Østsiden av Randsfjorden hører geologisk med til kambrosilur-området, som er kalkrikt og derfor inneholder stort biologisk mangfold.

Vi skal ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi. Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.
 
De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

I alle kommuner kartlegges de områdene som er viktigst for naturmangfoldet. Det utarbeides nasjonale oversikter, såkalte rødlister, over arter og naturtyper som er truet av utryddelse. Noen av de truede artene og naturtypene blir utpekt som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse får spesiell beskyttelse i forskrifter til naturmangfoldloven, og de får egne handlingsplaner med nødvendige tiltak for å sikre at artene overlever.