Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Budsjett, økonomi -og handlingsplan 2021-2024

- vedtatt 10.desember 2020

Om årets budsjett

2020 ble ikke helt som forventet. Et overordnet spørsmål er hvordan det vil påvirke oss i tiden som kommer. I budsjettarbeidet har det vært vanskelig å legge planer for håndtering av Korona-situasjonen. I flere tilfeller kompenserer Staten kommunene for merkostnadene, mens i andre tilfeller som er direkte eller indirekte konsekvenser av Korona, foreligger det ingen kompensasjon. Et slikt tilfelle er når planlagte aktiviteter i kommunetjenestene blir utsatt på grunn av beredskaps- og krisehåndtering i kommunen. Administrasjonen har erfart at det gjennom 2020 ikke har vært den utviklingstakt som var planlagt og finansiert gjennom budsjett 2020.
I 2021 blir det viktig å ikke igangsette aktiviteter som hemmer kommunen i fortsatt krisehåndtering, eller bidrar til feilaktige investeringer. I lys av demografien – befolkningssammensetningen – er det viktig å planlegge og iverksette tiltak før tjenestene i kommunen skal leveres. Vi legger derfor opp til at kommunen setter seg godt inn i fremtidige behov, kontrollerer status på det vi har i dag, og oppsøker tjenestesamarbeid med omkringliggende kommuner der hvor det er formålstjenlig. For å ivareta kommunelovens krav til langsiktig planlegging og bærekraftig økonomi over flere år, må det etableres et godt kunnskapsgrunnlag.
Budsjett 2021 legger et grunnlag for langsiktig og bærekraftig styring av Jevnaker kommune. Slik rådmannen har redegjort for i flere omganger, legges det opp til en gradvis opptrapping til et nettodriftsresultat på 1,75 % i perioden. I budsjett 2020 var måltallet satt til 0,5 %. For 2021 legges det opp til et resultat på 1 %. Dette betyr at budsjettinnspillet legger opp til et økonomisk resultat på 5,8 mill. NOK. Det er et ambisiøst men nødvendig grep for å sikre at kommunen ivaretar tjenesteleveransene over tid. Et hovedmål med sunn økonomi, er å kunne ivareta uforutsette utgifter.
Budsjettet ble vedtatt av kommunestyret den 10.desember 2020.

 

Bildet viser en rosa sparegris